Ocena brak

FERDYNAND II

Autor /Marcjan Dodano /26.09.2012

ur. 9 VII 1578 w Grazu, zm. 15 II
1637 w Wiedniu, syn arcyksięcia austr. Karola, wnuk ces.
—» F e r d y n a n d a I, od 1619 ces. rzymsko-niemiecki.

W 1590 rozpoczął studia w jez. uniwersytecie w Ingolstadt;
od 1596 rządził Styrią, Karyntią i Krainą; 1598 odbył pielgrzymkę
do L o r e t o , Rzymu i Ferrary, gdzie spotka! się z pap.
Klemensem V I I I ; 1585 ufundował jez. uniwersytet w Grazu,
który stal się głównym ośrodkiem tryd. reformy kośc. (—»
Trydencki Sobór).

W 1617 wybrano go na króla Czech, a
1618 na króla Węgier; po wybuchu powstania w Czechach
(1618), które rozpoczęło wojnę 30-letnią, został 24 VIII
1619 zdetronizowany i po 2 dniach wybrany na cesarza w wyniku
tajnego układu z Hiszpanią (1617) i uwięzienia niechętnego
mu kard. M. Klesla (1618), doradcy ces. Macieja;
1619 zawarł układ z założycielem —» Ligi Katolickiej księciem
bawarskim Maksymilianem I (oddając mu w zastaw
Górną Austrię) oraz odparł częściowo przy pomocy tzw.
lisowczyków atak powstańców czes. i węg. na Wiedeń;

1620
połączone wojska ces. i Ligi Kat. pod dowództwem J . T . von
Tilly'ego zadały klęskę armii czes. pod Białą Górą, tłumiąc
powstanie. Ze zdobytych terenów wypędził duchownych
ewang., konfiskował też dobra protestantów, co spowodowało
odpływ ludności, zwł. szlachty; 1626 krwawo stłumił
powstanie chłopskie w Górnej Austrii.

Polityka kontrreformacyjna F. doprowadziła do koalicji
protest. Danii, Holandii i Anglii przeciw Habsburgom, z
którą walczył 1626-28; wykorzystując sukcesy militarne,
wydał 1629 edykt restytucyjny, na mocy którego dobra kat.,
przejęte przez protestantów po rozejmie pasawskim 1552,
miały być im zwrócone;

1635 zawarł w Pradze pokój z elekt
o r em saskim Janem Jerzym I, m.in. zawieszając edykt
restytucyjny na 40 lat dla tych państw niem., które przystąpiły
do u k ł a d u; 1636 przeprowadzi! wybór swego syna Ferdynanda
na króla rzymskiego. F. odznaczał się wytrwałością w dążeniu
do o b r a n e g o celu, powściągliwością w działaniu i niezależnością
myślenia.

 

F.E. Hurter, Geschichte Kaiser F. und seiner Eltern I-XI, Schaffhausen
1850-64; A. Gindely, Geschichte des Dreissigjährigen Krieges I-IV, Pr 1869-80; tenże, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen I-II, L 1894; M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreissigjährigen Krieges (1555-1648) I-III. St 1889-1908; K. Eder. NDB V 83-85; K. Repgen. Papst, Kaiser und Reich 1521-1644. R 1962; Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte. Mn 1973, I 675-678.

Podobne prace

Do góry