Ocena brak

Federacja Rosyjska – części składowe

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Federacja Rosyjska składa się z następujących członów: republik, krajów, obwodów, miast o znaczeniu federalnym, obwodów autonomicznych i okręgów autonomicznych 

- podział uprawnień przysługujących poszczególnym podmiotom ma charakter przedmiotowy i jest związany z pozycją danej jednostki w strukturze państwa

- kompetencje Federacji:

przyjęcie i zmiana konstytucji

• uchwalanie ustaw federalnych i kontrola ich wykonania

• kontrola ustroju federalnego i terytorium

• regulacja i ochrona praw człowieka

• ustanawianie systemu federalnych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej

kształtowanie federalnych organów władzy państwowej

obrona i określanie granic

• prowadzenie polityki zagranicznej

- wspólne kompetencje Federacji i jej podmiotów:

gwarancja zgodności prawa republikańskiego z Konstytucją FR i z ustawami federalnymi

• obrona praw człowieka, praw mniejszości narodowych

• gwarantowanie praworządności

• ustanawianie zasad systemu podatkowego

• koordynacja kontaktów gospodarczych z zagranicą

- republiki dysponują następującymi elementami państwowości: konstytucja, republikańskie ustawodawstwo, system organów republikańskich, terytorium, republikańskie obywatelstwo, język państwowy, własne symbole państwowe

- republika (państwo) posiada własną konstytucję i ustawodawstwo

- kraj, obwód, miasto o znaczeniu federalnym, obwód autonomiczny i okręg autonomiczny mają własny statut oraz ustawodawstwo

Suwerenizacja – polega na dojściu do samodzielnej państwowości republik autonomicznych lub na zawarciu porozumień z Federacją na zasadzie suwerenności.

Regionalizacja – polega na zapewnieniu jednostkom terytorialnym znacznej samodzielności władzy w sprawach gospodarczych, finansowych i ekologicznych.

Do góry