Ocena brak

Fazy procesu decyzyjnego - Faza formułowania treści decyzji

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Faza ta ściśle związana jest z aktywnością instytucji państwa. Zasadniczą za­tem rolę odgrywają w niej podmioty wchodzące w skład administracji publicz­nej lub takie, których dojście do niej przybrało formy zinstytucjonalizowane. Faza ta obejmuje kilka etapów. Pierwszy etap związany jest z wyborem proce­ dury przygotowywania projektu, co oznacza również konieczność wskazania zarówno podmiotów odpowiedzialnych za nią, jak i pozostałych uczestników. Z reguły chodzi o podjęcie decyzji, czy formułowaniem projektu mają zająć się urzędnicy służb cywilnych czy też ministrowie bądź grupy doradców wo­kół nich skupionych. Często tworzone są komitety i komisje koordynacyjne, na poziomie ministerialnych departamentów lub samego gabinetu. Na etapie tym ujawnia się bardzo delikatna sieć wzajemnych powiązań i zależności mię­dzy ministrami, członkami ich gabinetów - którzy pełnią funkcję osobistych doradców - departamentami a urzędnikami służb cywilnych. Drugi etap spro­wadza się do zdefiniowania konkretnej kwestii problemowej oraz określenia zasadniczych celów i priorytetów, które powinny stanowić punkt oparcia dla przygotowywanej decyzji. Etap trzeci to selekcja możliwych opcji i wybór tej, która jest preferowana.

Niektórzy autorzy uznają konieczność uwzględnienia kolejnych etapów w procesie formułowania decyzji, które jednak wykraczają poza aktywność samej administracji publicznej. Chodzi np. o etap parlamentarnej legitymizacji de­cyzji czy też polityki - wyrażenie przez parlament aprobaty dla niej, co nie za­wsze jest zadaniem łatwym, zwłaszcza gdy rząd nie dysponuje poparciem więk­szości parlamentarnej - oraz etap przyznania środków finansowych - co również nie jest zabiegiem prostym, zważywszy na fakt, iż minister finansów prowadzi "zintegrowaną" politykę państwa w zakresie wpływów i wydatków finansowych, zaś istniejący budżet pozostaje wyrazem priorytetów rządu, a decyzja wcale nie musi mieścić się w ich ramach.

Podobne prace

Do góry