Ocena brak

Fazy procedury budżetowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Procedura budżetowa to całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Fazy procedury budżetowej: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu i kontrola wykonywania budżetu.

Uchwalanie i opracowywanie budżetu państwa

1. przedstawienie projektu budżetu Radzie Ministrów.

Główny ciężar opracowania budżetu spoczywa na Ministrze Finansów. Prace rozpoczynają się w połowie roku poprzedzającego rok budżetowy. Obejmują one następujące etapy:

a) opracowanie założeń budżetu państwa i przygotowanie wstępnego projektu budżetu przez ministerstwo finansów. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów założenia projektu budżetu, które obejmują prognozy dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych

b) zatwierdzenie wstępnego budżetu przez Radę Ministrów

c) opracowanie projektów części budżetowych

d) konsultacje międzyresortowe i przygotowanie ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej, który musi zawierać główne cele polityki gospodarczej i społecznej, założenie makroekonomiczne na rok budżetowy i dwa następne lata, przewidywane wykonanie budżetu państw za rok poprzedzający rok, którego budżet dotyczy, omówienie projektowanych przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, informacje o przewidywanym na koniec roku stanie długu publicznego

e) zatwierdzenie projektu przez Radę Ministrów – Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej lub ustawy o prowizorium budżetowym i wraz z uzasadnieniem przedstawia go Sejmowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

W przypadku przedstawienia Sejmowi projektu ustawy o prowizorium budżetowym, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt ustawy budżetowej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania prowizorium.

2. praca w Sejmie nad uchwaleniem projektu ustawy budżetowej

Zgodnie z konstytucją prace nad budżetem w Parlamencie nie mogą trwać dłużej niż 4 miesiące. Harmonogram pracy w Sejmie rozpoczyna się od pierwszego czytania projektu budżetu, które może się odbyć nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom projektu.

W trakcie pierwszego czytania premier v-ce premier lub Minister Finansów przedstawia ogólną koncepcję projektu oraz jej uzasadnienie, po czym następuje seria pytań posłów, odpowiedzi przedstawicieli rządu oraz wstępna debata nad przedłożonymi dokumentami.

Po pierwszym czytaniu projekt budżetu jest kierowany do Komisji Finansów Publicznych (komisji budżetowej) oraz do właściwych komisji sejmowych (komisje branżowe). Komisja budżetowa dokonuje ogólnej analizy budżetu i bada części budżetowe tych resortów dla których jest ona komisją branżową. Celem tego etapu jest wysłuchanie opinii ekspertów kierownictwa Ministerstwa Finansów i NBP oraz skierowanie dodatkowych pytań pod adresem rządu. Podczas prac w komisjach branżowych rozpatrywane są poszczególne części projektu budżetu, prace w tych komisjach kończą się sformułowaniem opinii i wniosków i skierowaniem ich do komisji finansów publicznych. Ostatecznie w tej fazie prac komisje przedstawiają Sejmowi wspólne sprawozdanie o projekcie budżetu, w którym wnioskują o przyjęcie projektu bez poprawek lub z poprawkami.

Komisja finansów publicznych przedstawia Sejmowi sprawozdanie o projekcie ustawy wraz z wnioskami. Jest to tzw. drugie czytanie. Ma tu miejsce debata z możliwością zgłoszenia dużej liczby poprawek Sejm kieruje je do rozpatrzenia do komisji budżetowej. Komisja ta z udziałem wnioskodawców zgłoszonych poprawek rozpatruje je i przedstawia Sejmowi dodatkowe sprawozdanie w którym wnioskuje o ich przyjęciu.

Trzecie czytanie może się odbyć niezwłocznie po drugim jeżeli projekt nie został skierowany do komisji budżetowej. Kończy się ono uchwaleniem ustawy budżetowej, która jest przesyłana marszałkowi Senatu i Prezydentowi.

3. prace w Senacie

senat w ciągu 20 dni od daty otrzymania ustawy budżetowej powinien podjąć uchwałę o jej przyjęciu lub zaproponować poprawki. Marszałek Senatu kieruje ustawę do komisji Senackich, z których każda rozpatruje odpowiednią część. Szczególną rolę w wypracowaniu stanowiska Senatu spełnia komisja gospodarki, która może korygować stanowiska poszczególnych komisji lub w ogóle ich nie uwzględniać co wymaga jednak uzasadnienia. Senat na plenarnym posiedzeniu przyjmuje ustawę budżetową bez poprawek lub przekazuje Sejmowi z propozycjami zmian. Ustawa budżetowa wraca ponownie do Sejmu, gdy Senat uchwali do niej poprawki. Sejm może przyjąć poprawki lub je odrzucić większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby osób.

4. udział prezydenta

Na podstawie ustawy budżetowej prezydent ma 7 dni od jej otrzymania. Może odmówić jej podpisania i wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności budżetu z konstytucją. Po orzeczeniu przez Trybunal Konstytucyjny o zgodności ustawy z konstytucją prezydent nie może odmówić jej podpisania. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu. Może on w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

SKRÓT - procedura uchwalania budżetu państwa

1. Rada Ministrów – każdy z ministrów przygot. swój plan finansowy (dochody i wydatki) resortu,

2. Ministerstwo Finansów – Ministrowie przedkładają swoje plany do ministerstwa, w którym powstaje projekt budżetu państwa.

3.Wystąpienie min. Finansów w sejmie, główne założenia budżetu

4. pierwsze czytanie w sejmie na obradach plenarnych (wszyscy posłowie)

5. zgłaszanie poprawek

6. projekt trafia do komisji sejmowych – Kom. Finan. Publicznych

7.zgłasznie poprawek

8. drugie czytanie na obradach plenarnych

9. zgłaszanie poprawek

10. trzecie czyt. na obr. plena. gdzie posłowie podejmują decyzje tak lub nie za bud., Sejm ma 4 m-ce na uchwal. budżetu, który muszą otrzymać do 30.09. Jeżeli nie to sejm może mieć skróconą kadencję.

11. b. trafia do senatu – 20 dni mogą nanieść poprawki i wtedy wraca b. do sejmu i w sejmie głosują za lub przeciw (bezwzględną większością głosów) tymi poprawkami a jeżeli nie nanoszą poprawek b. trafia do prezydenta do podpisania

12. prezydent ma 7 dni na podpisanie(nie ma weta)

13.prezydent może skierować do Tryb. Konstyt. z prośbą o sprawdzenie jego zgodności z konstytucją.

Podobne prace

Do góry