Ocena brak

Fazy konfliktu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.02.2012

Charakterystyka

Przebieg każdego konfliktu podzielić można na różne etapy, odznaczające się pewnymi swoistymi cechami. Chociaż każdy konflikt jest inny, to w licznych przypadkach fazy, przez które konflikt przechodzi, wykazując znaczne podobieństwa. Różne typy konfliktów mogą charakteryzować się odmiennym przebiegiem. W konfliktach krótkotrwałych kolejne fazy następują szybko, a nawet pojawić się mogą trudności z ich wydzieleniem (jeśli podział ten nie ma być arbitralny). W konfliktach długotrwałych przejście z jednego stadium w kolejne dokonuje się często niepostrzeżenie (co stwarza inny rodzaj trudności niż w przypadku poprzednim).


Warto zwrócić uwagę, że wyodrębnianie niekiedy różne typy konfliktów społecznych mogą być ujmowane jako odmienne fazy tego samego procesu. Przykładem jest podział na konflikty ukryte i jawne (otwarte). Bardzo często "konflikt ukryty" (latentny) jest tylko początkową fazą procesu, który później- w stadium następnym- przekształca się w konflikt otwarty. Ujęciu takiemu nie przeczy okoliczność, że niektóre konflikty nie wchodzą poza tę pierwszą fazę. W podobny sposób potraktować można konflikty "żywiołowe" i "regulowane". Te dwa typy konfliktu uznać można za odmienne fazy jednego procesu. Fazy te się w sposób nieustanny przeplatać.


Podejście takie widoczne jest w propozycji Louisa Pondy'ego, który wyodrębnił pięć faz konfliktu, mogących w istocie stanowić odrębne formy tego zjawiska:

  1. konflikt ukryty
  2. konflikt postrzegany
  3. konflikt odczuwany
  4. konflikt otwarty (manifest)
  5. zakończenie konfliktu

Jerry D. Rose poddając analizie ruchy protestu wyodrębnia ich następujące fazy: inicjacja (jednostkowe zdarzenie wywołujące wybuch społeczny), konfrontacja, "rzymskie wakacje" (stan euforii, poczucie jedności), wojna lub oblężenie.

Wojciech Błasiak rozpatrując konflikty społeczne w Polsce w latach 1980- 1981 wyróżnia ich trzy fazy: fazę wstępną krystalizacji ruchu masowego, fazę krystalizacji centrów ruchu masowego oraz fazę ruchu peryferii. "Wybuch" konfliktu to przejście z fazy ukrytej w jawną. Aby do tego doszło, pojawić się musi między innymi świadomość konfliktu, pewne minimum zorganizowania (ukształtowania się grup interesu), "punkt zapalny". Te dokonujące się procesy są już - jak wskazywano- początkową fazą konfliktu. Następuje w niej wyodrębnienie się stron konfliktu, określenie podmiotu sporu, wypracowanie strategii działania. Jest to etap wewnętrznego formowania się grupy konfliktowej. 1


Autor: Katarzyna Batko
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry