Ocena brak

Fazy demokratyzacji wg D. Rustowa

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

D. Rustow wyodrębnia trzy fazy procesu demokratyzacji:

  • fazę preparacyjną (inicjacyjną),

  • fazę demokratycznej transformacji (podejmowania decyzji demokratyzujących system),

  • fazę konsolidacji demokracji (przyzwyczajenia demokratycznego).

Faza preparacyjna:

Dochodzi do ujawnienia się podstawowych konfliktów społecznych i politycznych, wyodrębnienia głównych stron konfliktu i artykulacji ich interesów,

- faza ta jest zazwyczaj bardzo dynamiczna, aktorzy polityczni formułują swoje strategie rozwiązywania konfliktu i starają się pozyskać zwolenników dla proponowanych przez siebie rozwiązań,

- etap ten trwa do pierwszej rywalizacyjnej elekcji i ustanowienia nowych konstytucyjnych ram nowego systemu,

Faza demokratycznej transformacji:

- jest rozwinięciem zapoczątkowanego procesu,

- podejmowane są w niej decyzje o kształcie instytucjonalnym systemu, opracowywane procedury, konstytucja, ordynacja itp.,

- następuje „testowanie” ustanowionych instytucji i wprowadzanie ewentualnych korekt w przypadku funkcjonowania niezgodnego z oczekiwaniami aktorów politycznych,

- jednocześnie trwa proces pozyskiwania sprzymierzeńców dla dokonywanych przeobrażeń systemowych,

Faza konsolidacji demokracji:

- zamyka cały proces,

- normalizacja polityczna w której następuje społeczna internalizacja demokratycznych instytucji i procedur.

Podobne prace

Do góry