Ocena brak

Faszyzm we Włoszech - Informacje Ogólne

Autor /Miron Dodano /18.10.2011

Włochy wyszły z wojny z zadłużoną gospodarką, narastającymi niepokojami spo-łecznymi, zrujnowanym systemem finansowym.Wzrastało bezrobocie, niezadowolenie ludności, przekonanie o krzywdzie i konieczności dokonania zmian. W marcu 1919 r. w Mediolanie Be-nito Mussolini założył organizację grupującą weteranów wojennych - fasci di combattimento - w ich programie znalazły się żądania społeczne, akcenty patrio-tyczne, nacjonalistyczne.Mussolini i jego zwolennicy zyskiwali sympatię właścicieli zakładów przemysłowych. W listopadzie 1921 r. Mussolini przekształcił organizację kombatancką w partię polityczną - Narodowa Partia Faszystowska (Partito Nazionale Fascista).

Finansowo wsparli go wielcy przemysiowcy, liczą-cy na powstrzymanie przez nową siłę wzrastających wpływów komunistycznych w społeczeństwie włoskim. Znalazł on także poparcie wśród robotników i chło-pów głosząc demagogiczne hasła socjalne.W październiku 1922 r. na kongresie partii faszystowskiej w Neapolu Mussolini wydał rozkaz marszu na Rzym. 28 października "oddziały czarnych koszul" ruszyły w marszu na Rzym. W tej sytuacji król Wiktor Emanuel III po-wierzył Benicie Mussoliniemu misję utworzenia rządu. Rozpoczął się okres dyk-tatury faszystowskiej. Faszyści odnieśli sukces. Przeciwnicy polityczni zostali usunięci (za-mordowano deputowanego socjalistycznego Giacoma Matteotiego) partie opo-zycyjne i prasa były inwigilowane.

Prowadzono zdecydowaną walkę z komuni-stami. W 1928 r. Wielka Rada Faszystowska została mianowana organem zwierzchnim nad parlamentem. Został stworzony nowy model ustroju państwowego: główną rolę odgrywała je-dyna partia oparta na systemie wodzowskim, jej organ kolegialny.Dyktatura faszystowska ingerowała również w gospodarkę. Zaczęto rozbudo-wę przemysłu zbrojeniowego. Działania podejmowane przez państwo zmniejszyły bezrobocie, wzrosła produkeja, poprawiła się sytuacja ekonomiczna kraju.W polityce zagranicznej Włochy dążyły do zdobycia i utrzymania swoich wpły-wów w strefie Bałkanów. Świadectwem wielkomocarstwowej polityki Włoch był rozwój zbrojeń na morzu i na lądzie.Starano się zbudować potęgę imperialną Włoch - październik 1935 r. wojna w Etiopii.

Dzięki zdecydowanej przewadze uzbrojenia Włosi zwyciężyli nad mizernie uzbrojonymi mieszkańca-mi Etiopii. W 1936 r. kraj został podbity.W październiku 1936 r. w Berlinie podpisano układ o współpracy politycznej między Berlinem a Rzymem - "oś Berlin-Rzym". W listopadzie 1937 r. Włochy przystąpiły do Paktu Antyko-minternowskiego - "oś Berlin-Rzym-Tokio". Włochy wystąpiły z Ligi Narodów, zbliżając się do Niemiec. W kwietniu 1939 r. nastąpiła aneksja Albanii. W maju między Niemcami a Włochami podpisany został tzw. pakt stalowy - udzielenie pomocy w przypadku ataku na któreś z państw.

Podobne prace

Do góry