Ocena brak

FAŁSZERSTWO

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

Podrobienie, sporządzenie lub zniszczenie
czegoś w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzenia
szkody; może być przestępstwem mieszanym, czyli karanym
przez władzę kośc. i państw.; w prawie kan. wyróżnia się f.
dokumentu, f. w prośbie o uzyskanie reskryptu kościelnego,
f. w —» denuncjacji o popełnienie przestępstwa, a zwł. o —*
solicytację przy spowiedzi, f. relikwii; różni się od —» dysymulacji,
która jest zatajeniem prawdy.

1. D o k u m e n t u -

° f. materialne polega na sporządzeniu
dokumentu legalnie nie istniejącego lub na podrobieniu
dokumentu autentycznego, sporządzonego przez urzędnika
lub osobę prywatną, np. wprowadzenie zmiany do zapisu
wysokości kwoty darowanej w testamencie;

° f. intelektualne
polega na wprowadzeniu nieprawdziwych danych.

Może być przestępstwem k o ś c , popełnionym tylko z winy
umyślnej, przejawiającym się w - sporządzeniu fałszywego
pubi, dokumentu kośc. (Stolicy Apost., bpa d i e c , proboszcza),
jego zmianie, zniszczeniu lub ukryciu, albo posłużeniu
się fałszywym pubi, d o k u m e n t em kośc. (kan. 1391 n . l ) , posłużeniu
się w sprawie k o ś c , czyli w postępowaniu adm.
lub sądowym prowadzonym przez władzę k o ś c , dokumentem
fałszywym, nie mającym charakteru dokumentu k o ś c ,
np. fałszywym t e s t a m e n t em (kan. 1391 n.2); podaniu fałszu
w pubi, dokumencie kośc. (kan. 1391 n . 3 ) .

Za f. dokumentu w KPK z 1917 byty przewidziane surowe
kary aż do ekskomuniki zaciąganej z chwilą popełnienia
czynu (kan. 2360 §1, 2405); KPK z 1983 przewiduje karę
fakultatywną nieokreśloną, byleby była sprawiedliwa (kan.
1391).

2 . W p r o ś b i e o u z y s k a n i e r e s k r y p t u - f . polega
na umyślnym zatajeniu prawdy (—» subrepcja) lub podaniu
nieprawdy (—» obrepcja). W KPK z 1917 przewidziana była
za to przestępstwo nieokreślona sankcja fakultatywna; KPK
z 1983 podaje tylko sankcję nieważności reskryptu w wypadku,
w którym ani jedna przyczyna motywacyjna podana
w prośbie nie była prawdziwa (kan. 63 § 2).

3. W d e n u n c j a c j i o popełnienie przestępstwa - f.
może być k a r a n e sankcją nieokreśloną aż do cenzury włącznie
(kan. 1390 § 2); szczególną postacią tego przestępstwa jest
fałszywe oskarżenie spowiednika o solicytację przy spowiedzi,
za którą grozi k a r a interdyktu i suspensy (kan. 1390 § 1).

4. R e l i k w i i - f. polega na umyślnym sporządzeniu
fałszywych relikwii świętych i błogosławionych, ich sprzedawaniu,
rozpowszechnianiu oraz wystawianiu dla kultu
pubi.; dawniej służyło czerpaniu niegodziwych zysków. KPK
z 1917 na fałszerzy relikwii nałożył karę ekskomuniki zaciąganej
z chwilą popełnienia czynu (kan. 2326); K P K z 1983
nie przewiduje żadnej sankcji.

 

F. Carnelutti, La teoria del falso, Pd 1935; P. Mirto, Falsità in atti, Messina 1938; Coronata IV 1905-1910 , 2072; P. Palazzini, R. Danieli, ECat V 970-974; R. Naz, DDC V 816-821; N. Nocilli, DMC II 373-375.

Podobne prace

Do góry