Ocena brak

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - Hipoteza oddziaływania środków masowych

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

- różnic wiedzy - Mimo powszechnej dostępności środków masowego komunikowania i wy­równania szans w dostępie do nich, odbiór przekazów jest znacznie zróżnico­wany. Z mass mediów znacznie więcej korzystają ludzie z wyższym wykształ­ceniem i o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, niż osoby należące do warstw niższych. Chodzi naturalnie o informacje wymagające pewnego wysiłku intelektualnego, a więc np. dotyczące polityki, kultury, nauki itp

- stymulacja nastrojów społecznych - Mówi ona, że w określonych warunkach media potrafią pobudzać oczekiwania społeczne poprzez wskazywanie nowych możliwości zaspokojenia potrzeb. Ludzie pragną otrzymywać więcej, a skoro okazuje się to niemożliwe, pojawia się frustracja, następnie zaś agresja lub apatia

- porządku dziennego – jest to sposób umieszczania tematów i ich struktura w środkach masowego przekazu, poprzez co środki masowego przekazu wywierają wpływ nie tyle na ludzkie opinie, ile na kierunki (t.j. zakres i hierarchię) myślenia. Efekt agenda-setting jest wynikiem długotrwałego i skumulowanego oddziaływania środków masowych, w rezultacie czego odbiorcy niełatwo zmieniają swoje hierarchie pod wpływem krótkotrwałych zmian w prezentacji wydarzeń przez media.

- spirala milczenia - Elisabeth Noelle-Neumann świadomość posiadania poparcia opinii publicznej sprzyja wyrażaniu na głos zgodnych z nią poglądów, a w przypadku przeciwnym – ludzie zachowują milczenie. Następuje spiralny proces wyciszania jednych i wzmacniania innych opinii.

Podobne prace

Do góry