Ocena brak

Ewolucja klasycznych systemów planowania

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

Planowanie nie jest now  ide . Ju  w  9 6 roku Henri Fayol zaliczy  je (pod nazw  „przewidywanie”) do pi ciu wyodr bnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsi biorstwa. „Przewidywa ” znaczy o, wed ug niego, snu  okre lone przypuszczenia co do przysz o ci i przygotowywa  j . Przewidywanie jest ju  pocz tkiem dzia ania. Mimo jednak sformu owania tej tak nowoczesnej definicji planowanie pozostawa o w stadium nie rozwini tym a  do zako czenia II wojny  wiatowej. Przedsi biorstwa, zaj te przede wszystkim doskonaleniem swojej organizacji wewn trznej, stosowa y systemy krótkookre-sowego bud etowania i kontroli finansowej, które pó niej sta y si  podstaw   rozwoju funkcji planowania.

Po II wojnie  wiatowej wzrost ekonomiczny i szybki rozwój rynków wymaga y od przedsi biorstw zwracania wi kszej uwagi na zmiany zachodz ce w ich oto-czeniu. Potrzeba ta doprowadzi a do stworzenia systemów planowania. W obliczu zmie-niaj cych si  warunków dzia ania zacz y si  równie  zmienia  same przedsi biorstwa, cho  w ró nych firmach, bran ach i krajach tempo tych zmian by o ró ne. W  adnym z krajów rozwini tych rozwój ten nie przebiega  równomiernie, w tym samym momencie ró ne przedsi biorstwa stosowa y odmienne formy planowania.

Podobne prace

Do góry