Ocena brak

EWOLUCJA, HISTORIA POWSTANIA BUDŻETU

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Ewolucję budżetu można podzielić na trzy etapy:

  1. zdobycie przez parlamenty prawa do stanowienia o dochodach podatkowych

  2. zdobycie uprawnień do rozstrzygania o rozmiarze wydatków publicznych

  3. określenie i umieszczenie w konstytucjach zasad statuujących

Początkowo prawo budżetowe ograniczało się do stanowienia reguł określających uprawnienia podmiotowe parlamentów, państwami które zapoczątkowały ten proces historyczny w europie kontynentalnej za[początkowały Francja i Polska.

Za kolebkę instytucji budżetu powszechnie uznawana jest Anglia.

Powstanie budżetu

celem państwa jest urządzenie publicznej gospodarki finansowej, które zostało wykształcone w wyniku rewolucji, kontroli dochodów. Powstały budżet wiąże się z rozdzieleniem skarbu panującego na skarb publicznymi prywatny oraz powstanie parlamentu. Spowodowało to że kontrola dochodów zaczęła się przekształcać w projektowanie przyszłych dochodów i wydatków publicznych autoryzowanych przez parlament i przez niego kontrolowany. Zestawienie to nazywano budżetem. Natomiast pod wzg. prawnym ustawę zawierającą budżet nazywa się ustawą budżetową. W niektórych krajach nazywa się ustawą skarbową lub finansową.

Proces tworzenia, kontroli i wykonywania został unormowany przepisami rangi konstytucyjnej oraz ustawowej, tworzącymi tzw. prawo budżetowe. Przepisy te powstają pod wpływem postulatów doktrynalnych wysuwanych pod zakresem budżetu zwanych zasadami budżetowymi

Współczesny budżet państwa pełni zarówno funkcje ustrojowe i ekonomiczne

Odpowiada to ekonomicznej i prawnej istocie budżetu państwa. W przepisach ustawy o finansach publicznych przyjęto inna niż powszechnie wykształcona w doktrynie definicje budżetu państwa

Ustalono że jest to:

  • Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

  • kontroli i ochrony prawa sądów i trybunałów oraz administracji rządowej

  • Jest planem rocznym

Ta definicja odbiega od definicji ukształtowanej w prawie finansowym także od ukształtowanej w doktrynie prawa konstytucyjnego

Prawo budżetowe jest także domena prawa konstytucyjnego.

Te plany prawno – finansowe , prawno – konstytucyjne nie odgrywały takiej roli jak cechy ekonomiczne

Planowy charakter budżetu – jest cecha która zaczęła się stosunkowo niedawno.

Instytucja budżetu miała w starożytności i średniowieczu charakter zapisów i zestawień majątkowych zwanych inwentarzami, które wskazywały przeszły lub teraźniejszy stan posiadania prawnych zasobów materialnych. Chodziło np. na początku o kruszce potem o pieniądz

Najpierw chodziło o inwentarz władcy a w miarę rozwoju uprawnień Parlamentu także o dochody publiczne a w dalszej kolejności o wydatki.

Podział skarbu panującego na prywatne i publiczne pozwolił skupić uwagę parlamentu na dochodach i wydatkach publicznych wymagając ich zestawienia na okresy przyszłe.

W ten sposób budżet Państwa stał się planem dochodów i wydatków publicznych

Podobne prace

Do góry