Ocena brak

Ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Marketing-zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Marketing jest zbiorem instrumentów i działań, wskazuje na jego charakter systemowy charakter instrumentalno-czynnościowy. Skupia w sobie zróżnicowane elementy jednym z tych elementów są działania-będące odzwierciedleniem nawarstwienia się pewnych czynności za pomocą których można wywierać wpływ na rynek.Faza kształtowania rynku za pomocą działań marketingowych oraz stosowanych instrumentów jest zawsze poprzedzona fazą jego badania za pomocą określonego zespołu czynności (działań)będących ważnym elementem marketingu.

Sposób regulowania zintegrowanego zbioru instrumentów i działań marketingowych oparty na orientacji rynkowej określa się mianem reguł marketingowych:

  • Instrumenty marketingu

  • Działania marketingowe

  • Badania marketingowe

  • Reguły marketingowe

3 pierwsze elementy struktury to sfera instrumentalno-czynnościowa marketingu w obrobi tej sfery można wyodrębnić zależności poziome między elementami marketingu a wiec zależności miedzy badaniami działaniami i instrumentami marketingu oraz zależności pionowe zachodzące miedzy sfera instrumentalno-czynnosciowa marketingu a regułami marketingowymi

Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa sluzy przede wszystkim osiąganiu przez przedsiębiorstwo określonych celów działania. Mogą istnieć cel podstawowy i uboczne. Z tego wynika ze przedsiębiorstwa mogą być wobec siebie komplementarne, konkurencyjne lub neutralne.. Osiąganie celów za pomocą marketingu wymaga posiadania i użytkowania przez przedsiębiorstwo określonej wielkości i struktury zasobów.

Marketing-zbiór instrumentów i dzialań-jest wprawdzie tworzony w przedsiębiorstwie lecz główne jego funkcje są związane z regulowaniem zewnętrznego układu stosunków przes. Z innymi uczestnikami życia gospodarczego.Marketing uczestniczy w regulowaniu stosunków będących elementem powiązań poziomych między uczestnikami życia gospodarczego.

Orientacje

Orientacja rynkowa

M.nie powstaje w każdych warunkach rynkowych, powstaje on w takich warunkach rynkowych , które sprzyjają wykształcaniu się orientacji rynkowej w działaniu przedsiebiorstw.Glównym składnikiem charakterystyki orientacji rynkowej jako podstawy marketingu jest określony punkt wyjścia podejmowania działań.Podmiotowym punktem wyjścia działań podejmowanych w ramach orientacji rynkowej i marketingu jest konsument (finalny odbiorca), przedmiotowym punktem wyjścia jest rynek, a ściśle jeden z elementów-popyt oraz obecne i przyszłe potrzeby nabywców.

W obrębie orientacji rynkowej mogą być wyróznione dwie suborientacje:

Orientacja rynkowa w fazie przygotowania instrumentów i działań oznacza ze rozpoczyna się od procesów poprzedzających wytwarzanie produktów.

Orientacja produkcyjna

Jeżeli punktem wyjścia działań w dziedzinie sprzedaży są proces wytwarzania i produkt to mamy do czynienia z tzw. Produkcyjną orientacją funkcjonowania przeds..Rynek przy orientacji produkcyjnej występuje jako kierunek działań przeds. A nie jako punkt wyjścia podejmowanych działań w dziedzinie sprzedaży.

Orientacja dystrybucyjna

Wykształcenie tej orientacji związane jest ze stopniowym osłabieniem ograniczeń po stronie zasobów i podaży oraz stopniowym narastaniem ograniczeń po stronie popytu. W ramach tej orientacji przyjmuje się proces wytwarzania i produkt za punkty wyjścia działań w dziedzinie sprzedaży o oddziaływania na zjawiska rynkowe. Instrumenty w tej orientacji rozpatrywane są indywidualnie.

Podobne prace

Do góry