Ocena brak

Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Wynagrodzenie brutto jest pomniejszane o potrącenia. Wyróżnia się potrącenia obowiązkoweoraz dobrowolne. Do potrąceń obowiązkowych zalicza się składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrącenia z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych. Składki emerytalne i rentowe opłacane są w równych częściach przez pracownika oraz pracodawcę; składki chorobowe w całości opłaca pracownik, a składki wypadkowe w całości pokrywa pracodawca. Potrącenia dobrowolne to te, na które pracownik wyraził zgodę na piśmie, np. raty pożyczek, potrącenia za niedobory. Po uwzględnieniu potrąceń uzyskuje się wynagrodzenie netto, które będzie wypłacone pracownikowi.

Przedsiębiorstwo dodatkowo zobowiązane jest do naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do ewidencji w księgach rachunkowych rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń pieniężnych można zastosować jedno konto syntetyczne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Typowe księgowanie wynagrodzeń w tym przypadku przebiega następująco: WN Koszty według rodzajów, MA Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń. W praktyce stosuje się dodatkowo konto Rozliczenie wynagrodzeń.

Po stronie WN konta Rozliczenie wynagrodzeń księguje się:

  • potrącenia (dobrowolne i obowiązkowe),

  • należny podatek dochodowy,

  • wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

  • wypłatę wynagrodzenia netto.

Po stronie MA księguje się:

  • wynagrodzenie brutto na podstawie listy płac.

Do konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń należy prowadzić ewidencję szczegółową, która powinna zapewnić ustalenie kwoty i struktury wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego, z całego okresu zatrudnienia.

Podobne prace

Do góry