Ocena brak

Ewidencja kosztów i przychodów z operacji finansowych

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Przychody finansowe:

- przychody ze sprzedaży aktywów finansowych np.: akcji, udziałów, obligacji, i innych papierów wartościowych ( weksle, czeki)

- odsetki od lokat bankowych, odsetki za zwłokę, odsetki od papierów wartościowych,

- odsetki od pożyczek udzielonych innej jednostce,

- dyskonto weksli, i czeków obcych,

- dodatnie różnice kursowe,

- zbędny odpis aktualizacyjny zaksięgowany uprzednio w ciężar kosztów operacji finansowych,

Koszty finansowe:

- sprzedaż pap. wartościowych w cenach nabycia, oraz koszty z tą sprzedażą związane,

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, za zwłokę w zapłacie, od wyemitowanych obligacji, z tytułu leasingu finansowego,

- oprocentowanie pożyczek pobranych przez jednostkę,

- dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i pap. wartościowych, przy wydaniu weksla własnego,

- ujemne różnice kursowe, oraz różnice z wyceny na dzień bilansowy sald należności i i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej,

- odpisy aktualizujące należności z tyt. operacji finansowych, aktualizacja wyceny długo i krótkoter. aktywów finansowych,

- trwała utrata wartości udziałów i pap. warto. stanowiących aktywa finans.

- inne koszty finansowe: opłata skarbowa od umowy pożyczki, prowizja bankowa, różnica między wart. nominalną obligacji, a niższą od niej ceną sprzedażypomoc: rach. finansowa przed. po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, pod red. Sawickiego

Podobne prace

Do góry