Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "TATRY"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Umowę pomiędzy samorządami z Polskiej i Słowacji o utworzeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry" podpisano 26 sierpnia 1994 roku.

Euroregion "Tatry" obejmuje po stronie polskiej 18 gmin z województwa małopolskiego o łącznej powierzchni 1 952 km2 zamieszkałej przez 245 tys. osób.

Po stronie słowackiej w skład Euroregionu wchodzą 63 miejscowości z 9 powiatów. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 6 572 km2 i zamieszkuje ja ponad 223 tys. osób.

Celem działalności Euroregionu jest tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju współpracy obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, powietrza i wód, wykorzystania walorów turystycznych, wypoczynkowych i lecznictwa.

Środki finansowe na działalność Euroregionu pochodzą głównie ze składek członkowskich i są gromadzone przez stronę polską i słowacką na oddzielnych kontach bankowych. Składki te wystarczają zaledwie na utrzymanie struktur Euroregionu i w niewielkim stopniu na realizację głównych kierunków działalności.

Szansą na ożywienie działalności Euroregionu jest podpisanie w grudniu 1998 roku porozumienia z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE w sprawie Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych. W wyniku tego porozumienia Euroregion otrzyma 120 tys. ECU z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów ze sfery kultury, sportu, zasobów ludzkich, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarki i turystyki.

Najbardziej znaczące osiągnięcia w dotychczasowej współpracy odnotowano w dziedzinie kultury. W 1995 roku odbyły się dni kultury słowackiej w Polsce, w 1996 r. dni kultury polskiej na Słowacji, w 1997 roku dni kultury Euroregionu Tatry". Pod auspicjami Euroregionu odbywają się także wystawy w Instytutach Polskim w Bratysławie, np. Artyści nowotarscy" i Słowackim w Warszawie, seminaria naukowe i pielgrzymki.

W 1997 roku opracowano projekt naprawy i odnowy szlaku turystycznego Szczyrbskie Pleso- Rysy oraz wydano opinie w sprawie nowych przejść granicznych i turystycznych. Euroregion przygotowuje ocenę stanu środowiska naturalnego, pracuje nad wspólną koncepcją jego ochrony i monitorowania oraz ewentualnych przyszłych wspólnych inwestycji w tej dziedzinie.

Podobne prace

Do góry