Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "ŚLĄSK CIESZYŃSKI"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Euroregion "Śląsk Cieszyński" jest jednym z najmłodszych euroregionów w Polsce. Umowa o jego utworzeniu została podpisana w dniu 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza" ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej.

Po stronie polskiej obszar Euroregionu obejmuje 15 gmin z województwa śląskiego o łącznej powierzchni 928 km2, zamieszkałej przez ponad 297 tys. mieszkańców.

Po stronie czeskiej w skład Euroregionu wchodzi powiat Karwina i przygraniczna część powiatu Frydek-Mistek. Czeska część Euroregionu ma 600 km2 i jest zamieszkana przez 360 tys. osób.

Zadania i cele Euroregionu to:

- wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu,

- wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,

- współpraca przy planowaniu przestrzennym,

- rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,

- rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,

- współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,

- współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,

- rozwój turystyki i ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,

- akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,

- wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,

- współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,

- współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej oraz wspiera zawieranie międzynarodowych umów prowadzących do współpracy transgranicznej.

Zadaniem Euroregionu na lata 1998 - 1999 jest realizacja następujących programów Unii Europejskiej PHARE Credo wspierających rozwój współpracy transgranicznej:

- Inforeg 200 - aktywizacja agencji przygranicznych w rejonie "Śląska Cieszyńskiego",

- Strategia rozwoju turystyki wokół zbiorników wodnych Terlicko i Zermanice (Republika Czeska) oraz Goczałkowice (Polska),

- Regiotour - system tras rowerowych Euroregionu o długości ok. 600 km2.

Podobne prace

Do góry