Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "POMERANIA"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej. Z dniem 26 lutego 1998 roku przystąpił do Euroregionu szwedzki związek gmin - Kommunförbundet Skane.

Euroregion "Pomerania" obejmuje po stronie polskiej 47 gmin województwa zachodniopomorskiego, leżących na terenie 12 powiatów (w tym dwa miasta na prawach powiatu - Szczecin i Świnoujście). Powierzchnia tej części Euroregionu Pomerania" wynosi 8791 km2 i zamieszkuje ją 1 014 tys. osób.

Po stronie niemieckiej w skład Euroregionu wchodzi 6 powiatów i 2 miasta:

- 2 miasta wydzielone i 4 powiaty z landu Meklemburgia - Pomorze Przednie,

- 2 powiaty z landu Brandenburgia.

Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 11 317 km2 i zamieszkuje ją prawie 840 tys. osób.

Po stronie szwedzkiej w skład Euroregionu wchodzą 33 gminy. Ich łączna powierzchnia wynosi 11 000 km2 i zamieszkuje ją prawie 1 112 tys. osób.

Zgodnie z umową o utworzeniu Euroregionu celem współpracy w Euroregionie Pomerania" jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Cel ten ma być realizowany w szczególności poprzez:

- podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w regionie poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych,

- szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia,

- popieranie idei jedności europejskiej i międzynarodowego zrozumienia,

- współpracę i wymianę grup zawodowych, naukowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają wzajemnemu lepszemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony graniczne,

- utrzymanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej,

- budowanie oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego i regionalnego,

- rozwój współpracy gospodarczej, wymiany know-how i transferu technologii,

- budowę kompleksowego systemu informacji, w celu wymiany danych w Euroregionie,

- rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego,

- współpracę w zakresie likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach awaryjnych,

- wspieranie rozwiązywania problemów przejść granicznych.

Środki finansowe związków regionalnych tworzących Euroregion (w tym również środki Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania") pochodzą przede wszystkim ze składek członkowskich.

Związki te mają osobowość prawną, co pozwala im prowadzić samodzielną gospodarkę finansową i wykonywać działalność gospodarczą. Mogą być one adresatem dotacji celowych, subwencji krajowych i zagranicznych oraz darowizn na ogólnych zasadach dotyczących podmiotów komunalnych.

Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" - na podstawie porozumienia zawieranego corocznie z władzami PHARE - zarządza małymi projektami euroregionalnymi. Wysokość dofinansowania z funduszu PHARE do tych projektów wynosi maksymalnie 50 000 ECU. Środki własne beneficjenta dofinansowania nie mogą być mniejsze niż 25% wartości projektu, zaś udział PHARE nie większy niż 75%.

Dzięki środkom z tego funduszu realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja sanitarna, modernizacje systemów ogrzewania), imprezy sportowe i kulturalne, wyposażenie różnych instytucji służących społecznościom po obu stronach granicy.

Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" zajmuje się także wymianą i współpracą młodzieży polskiej i niemieckiej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, pełniąc funkcję Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wspiera on w wielu dziedzinach i na wielu płaszczyznach spotkania, wymianę i projekty uczniów, studentów, młodych pracowników, a także współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji zajmujących się wymianą młodzieży.

Z finansowego wsparcia jednostki centralnej korzysta 50 placówek kulturalnych (w zakresie wymiany młodzieżowej) i 83 szkoły (w zakresie wymiany szkolnej). W różnych projektach uczestniczyło łącznie 6 920 osób. W ramach wymiany szkolnej projekty objęły 3 344 osoby. W projektach obejmujących wymianę młodzieżową uczestniczyło 3 576 osób.

Corocznie organizowany jest Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży na przemian po polskiej i po niemieckiej stronie. W 1998 roku III Festiwal odbył się w Prenzlau w Niemczech, natomiast IV odbędzie się w 1999 roku w Nowogardzie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że współpraca euroregionalna napotyka następujące bariery:

- niedostateczne uregulowania wewnątrzkrajowe dotyczące uprawnień do podejmowania przez samorządy działań w zakresie międzynarodowego obrotu publiczno-prawnego, odmienność struktur administracyjno-samorządowych,

- asymetria potencjałów gospodarczych i finansowych uczestników współpracy, dysproporcje w dostępie do funduszy i programów regionalnych Unii Europejskiej,

- różna percepcja współpracy w środowiskach lokalnych,

- brak doświadczeń w zakresie instytucjonalizacji współpracy.

Podobne prace

Do góry