Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "NIEMEN"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion "Niemen".

Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzą 103 gminy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego o łącznej powierzchni 20 544 km2 zamieszkałej przez 1 190 tys. osób.

Po stronie białoruskiej w skład Euroregionu wchodzi obwód grodzieński. Liczy on 25 200 km2 powierzchni i jest zamieszkały przez prawie 1 198,5 tys. osób.

Po stronie litewskiej w skład Euroregionu wchodzą powiaty Alytus, Mariampol. Mają one 9 889 km2 powierzchni i liczą prawie 401 tys. mieszkańców.

Główne cele Euroregionu Niemen" to rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu, łączności, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kontaktów między mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi.

Obszar Euroregionu ma szczególny związek z Bałtykiem i ochroną jego wód. Suwalszczyzna została włączona do programów państw Morza Bałtyckiego. Daje to uprawnienia do korzystania z pomocy finansowej programów bałtyckich Unii Europejskiej. Złożono wiele projektów do funduszy pomocowych Unii, a niektóre z nich zostały już wstępnie przyjęte.

W pierwszym roku działalność Euroregionu została sfinansowana w 57% z budżetu Wojewody Suwalskiego, w 23% ze środków Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej i w 20% ze środków PHARE CBC. Całość środków w 1997 roku została przeznaczona na wydatki związane z tworzeniem struktur organizacyjnych Euroregionu.

W 1997 roku Komitet Badań Naukowych ogłosił konkurs na realizację projektów, dotyczących programu współpracy w Euroregionie "Niemen". Konkurs wygrał zespół naukowy Politechniki Białostockiej i w 1998 roku przystąpił do prac nad projektem.

Podobne prace

Do góry