Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "GLACENSIS"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Umowę o utworzeniu Euroregionu podpisano 5 grudnia 1996 r. między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej.

Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 17 gmin i miasta takie jak Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca Kłodzka. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 1 902 km2 i zamieszkuje ją prawie 199 tys. osób.

Po stronie czeskiej w skład Euroregionu wchodzi część gmin położonych na terenie 7 powiatów. Powiaty te mają łączną powierzchnię 6 449 km2 i liczą ponad 741 tys. mieszkańców. Jednakże nie wszystkie gminy z tych powiatów należą do Euroregionu. Do Euroregionu zamierzają przystąpić jednostki samorządowe z terenów dwu dalszych

powiatów: Pardubic i Jičina.

Główne cele Euroregionu to:

- inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych,

- ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym,

- korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu,

- stworzenie bazy informacyjnej (gospodarczej i turystycznej) o regionie,

- wymiana grup dzieci i młodzieży,

- wspieranie inicjatyw gospodarczych.

Środki finansowe na działalność Euroregionu są gromadzone na niezależnych kontach stron i mogą pochodzić z: wpłat ze środków własnych poszczególnych Euroregionów, dotacji, darowizn i innych źródeł.

Największym przedsięwzięciem społeczno-kulturalnym, zorganizowanym w 1998 r. już po raz dziewiąty, były Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywające się we wrześniu i w październiku po obu stronach granicy. W 1998 roku projekt ten otrzymał po raz pierwszy wsparcie finansowe z Unii Europejskiej z programu PHARE-Credo.

Od 1989 roku wydawany jest miesięcznik Ziemia Kłodzka - Od Kladskeho Pomezi - Glatzer Bergland", który wiele miejsca poświęca problemom Euroregionu. Już od 1993 roku publikował autorskie teksty Czechów i Polaków, dotyczące wizji zacieśniania dwustronnej współpracy.

Podobne prace

Do góry