Ocena brak

Euroregiony Polski - EUROREGION "BUG"

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

W dniu 29 września 1995 roku w Łucku na Ukrainie wojewodowie: chełmski, lubelski, tarnobrzeski i zamojski oraz ze strony ukraińskiej Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej pełniący jednocześnie funkcje Przewodniczącego Wołyńskiej Administracji Państwowej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion "Bug". Z dniem 15 maja 1998 roku do Euroregionu przystąpiła strona białoruska.

W skład Euroregionu po stronie polskiej wchodzi 251 gmin z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 29 269 km2 i zamieszkuje ją 2 687 tys. osób.

Po stronie ukraińskiej w skład Euroregionu wchodzi obwód wołyński, liczący 20 141 km2 powierzchni i zamieszkały przez 1 075 tys. osób.

Po stronie białoruskiej w skład Euroregionu wchodzi obwód brzeski, o powierzchni 32 800 km2 i zamieszkały przez 1 501 tys. osób.

Głównym celem Euroregionu jest poprawa warunków życia jego mieszkańców, wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego, ochrona walorów środowiska przyrodniczego, wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólne działania na rzecz budowy porozumienia między narodami.

Główne zadania Euroregionu to:

- opracowanie strategii rozwoju,

- stworzenie bazy informacyjnej,

- promocja obszaru Euroregionu i pozyskiwanie kapitału zagranicznego,

- przygotowanie projektów rozbudowy transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej,

- opracowanie i realizacja projektów proekologicznych, w tym projektu Czysty Bug",

- opracowanie wspólnych imprez targowych, kulturalnych i sportowych.

Od czasu powstania Euroregionu (tj. od 1995 roku) nie realizowano konkretnych projektów.

Ze środków Komitetu Badań Naukowych realizowany jest projekt badawczy dotyczący Euroregionu, którego celem jest analiza możliwości współpracy transgranicznej i zaproponowanie konkretnych form rozszerzenia tej współpracy. Wyniki prowadzonych badań pomogą określić kierunki i zasady wspomagania rozwoju całego obszaru Euroregionu "Bug".

Podobne prace

Do góry