Ocena brak

Europol

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Europejski Urząd Policji rozpoczął swoją działalność w 1998 r., chociaż Konwencję w sprawie jego powołania, będącą wynikiem wieloletnich doświadczeń w zakresie współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości zorganizowanej między p. członkowskimi UE, przyjęto jeszcze w 1995 r.

 • Z prawnomiędzynarodowego punktu widzenia Europol jest odrębną organizacją międzynarodową, zajmującą się relizacją celów określonych m.in. w TUE, odpowiedzialną za zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz zacieśnianie współpracy właściwych organów p. członkowskich

 • Europol zajmuje się zwłaszcza: zapobieganiem i zwalczaniem nielegalnego handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, handlu ludźmi i pornogragią z udziałem dzieci, terroryzmu , przemytu pojazdów mechanicznych, fałszerstw pieniężnych i innych środków płatniczych, nielegalnego obrotu materiałami promieniotwórczymi, jak innych pochodnych przestępstw powiązanych z powyższymi

 • Europol udziela krajom członkowskim pomocy poprzez ułatwianie wymiany informacji przez służby policyjne, analizy operacyjne, raporty i analizy zbrodni, ekspertyzy i wsparcie techniczne dochodzeń i operacji. Do jego zadań należy też gromadzenie danych oraz tworzenie efektywnych sposobów ich przechowywania i wykorzystywania

 • Aby Europol mógł podjąć działania w danej sprawie, na podstawie wniosku otrzymanego z państwa członkowskiego UE, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. dany czyn został dokonany w konteście przestępczości zorganizowanej;

  2. dotyczy on co najmniej dwóch p. członkowskich UE

  3. ze względu na swoją skalę, konsekwencje i znaczenie, wymaga wspólnego podejścia ze strony p. członkowskich

 • oznacza to , że Europol może skorzystać z przysługujących mu uprawnień dopiero w momencie pojawienia się czynów godzących w bezpieczeństwo co najmniej dwóch p. członkowskich, które wyczerpują znamiona przestępczości zorganizowanej o podłożu międzynarodowym

Podobne prace

Do góry