Ocena brak

Europejski system elektroenergetyczny - Polska jako uczestnik europejskiego rynku energii

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Jednym z podstawowych ograniczeń w funkcjonowaniu europejskiego rynku energii jest niedostateczna przepustowość linii elektroenergetycznych łączących poszczególne systemy krajowe. Wynika to oczywiście ze wspomnianego już narodowego charakteru systemów krajowych.

Problem ten dotyczy oczywiście również Polski. Brak dostatecznej przepustowości linii łączących polski system elektroenergetyczny z systemami krajów sąsiednich ogranicza możliwości zarówno eksportu, jak i importu energii przez nasz kraj. W chwili obecnej polski eksport energii elektrycznej przeszło trzykrotnie przewyższa jej import z zagranicy.

Jednym z elementów rozwoju połączeń transgranicznych polskiego systemu jest budowa tzw. mostu energetycznego Polska-Litwa. W perspektywie zamknięcia do 2009 r. litewskiej elektrowni atomowej w Ingalinie, do czasu wybudowania nowego źródła energii, Litwa chce zaopatrywać się w energię między innymi z Polski.

PSE S.A.  dysponuje w Walnym Zgromadzeniu UCTE siłą głosu 5,37%, co stawia nas na piątym miejscu - za Niemcami, Francją, Włochami i Hiszpanią. W Walnym Zgromadzeniu PSE S.A. ma trzech przedstawicieli, jeden przedstawiciel PSE SA zasiada w Komitecie Sterującym. Kolejnym sukcesem jest objęcie przez przedstawiciela PSE SA funkcji przewodniczącego grupy statystycznej UCTE, a także udział przedstawiciela PSE SA w pracach grupy zajmującej się analizami możliwości rozszerzenia strefy synchronicznej.

Synchroniczna praca w ramach dużego połączonego systemu elektroenergetycznego (moc zainstalowana 516 000 MW, obciążenie szczytowe 340 000 MW) daje Polsce wyższe bezpieczeństwo prowadzenia systemu elektroenergetycznego w stanach awaryjnych i możliwość uzyskania pomocy zgodnie z zasadami UCTE .

Do góry