Ocena brak

Europejski kodeks dobrej administracji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Składający się z 27 artykułów Kodeks dobrej administracji został uchwalony przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001 roku. Zawiera przepisy nie stanowiące jakiejkolwiek nowości w regulacjach europejskich i w kulturze europejskiej.

- I. Kodeks obowiązuje w stosunkach zewnętrznych zachodzących między organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnętrznymi. Nie obowiązuje w stosunkach wewnętrznych zachodzących między organami a wszystkimi kate­goriami funkcjonariuszy (art 1, art. 2, art. 3).

- II. Wszystkie działania wszystkich organów i funkcjonariuszy mają podstawę i są zgodne z materialnym i procesowym prawem Wspólnot (art. 4).

- III. Wszystkie sprawy rozpatrywane są z poszanowaniem zasady równego traktowania, a traktowanie nierówne winno być uzasadnione przesłankami obiektywnymi. Narodowość, płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne i społeczne, cechy genetyczne, język, religia i wyznania, przekonania w szcze­gólności polityczne, przynależność do mniejszości narodowych, majątek, urodzenie, inwalidztwo, preferencje seksualne, nie stanowią przyczyny nierówne­go traktowania (art. 5).

- IV. W zakresie nakładania na obywateli obowiązków, czy ograniczania ich praw, funkcjonariusz kieruje się zasadą proporcjonalności powstrzymując się od obciążeń niewspółmiernych do celu działania i mając na uwadze jednoczesną ochronę interesu prywatnego i interesu publicznego (art. 6).

- V. W działaniach zewnętrznych funkcjonariusz może realizować wyłącznie te cele, które leżą w zakresie określonych dlań prawem kompetencji. Funkcjonariusz odstępuje od korzystania z uprawnień dla realizacji celów nie określonych w prawie lub nieuzasadnionych interesem publicznym (art. 7).

- VI. Funkcjonariusz działa bezstronnie i obiektywnie powstrzymując się od jakiejkolwiek arbitralności i preferencji, a także uwzględniania własnego interesu osobistego, rodzinnego, narodowego, czy interesów politycznych, lub interesów majątkowych członka bliskiej rodziny. Nadto działa z uwzględnieniem wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności, a także uczciwie i rozsądnie (art 8, art. 9, art. 11).

- VII. Działając rzetelnie funkcjonariusz przestrzega reguł dotychczasowej praktyki, a odstępstwo od nich uzasadnia pisemnie. Zaspokajając oczekiwania uzasadnione i słuszne kieruje się postępowaniem ukształtowanym w prze­szłości. W razie potrzeby poucza o sposobie postępowania koniecznym dla uzyskania możliwego i pożądanego rozstrzygnięcia (art. 11).

- VIII. Funkcjonariusz będąc usługodawcą zachowuje się poprawnie, uprzejmie i jest w każdej chwili dostępny. Odpowiedzi (korespondencyjnie, w rozmowie telefonicznej, poczcie elektronicznej) udziela wyczerpująco i dokładnie. Nie mając uprawnień kieruje zainteresowanego do właściwego funkcjonariusza. W razie popełnienia błędu naruszającego interesy lub prawa osoby zainteresowanej, negatywne skutki tego błędu stara się naprawić, a osobę przeprasza, informując ją jednocześnie o przysługujących jej środkach zaskarżenia (art. 12).

- IX. Decyzje podejmowane są na piśmie i natychmiast przekazywane osobom, których praw lub interesów dotyczą. Osoby zainteresowane powiadamiane są później (art. 20).

- X. Przy wykorzystywaniu danych w postępowaniu ochronie podlega sfera prywatności i nietykalność osobista zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 45/2001 r. o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych (art. 21), a w postępowaniu o udzielenie informacji funkcjonariusz dopilnowuje dostarczenia żądanej informacji zgodnie z regulacją art. 22 Kodeksu. Z kolei w dostępie do dokumentów publicznych kodeks odwołuje się do regulacji rozporządzenia 1049/2001.

W państwie prawa, w świetle nieprzebrzmiałej przecież, ciągle bowiem aktualnej i obowiązującej zasady demokratycznego państwa prawa, fundamentalnym prawem obywatela jest prawo do administracji niosącej pewność i stabilność sytuacji prawnej jednostki. Jest to prawo do administracji, która nie ogranicza zakresu korzystania przez obywateli z ich praw konstytucyjnie określonych i chronionych. Podkreślmy, że dobra administracja publiczna wykonuje zadania publiczne w sposób nieprzerwany, powszechny, uwzględniając zasadę równego dostępu wszystkich obywateli do efektów jej aktywności. W państwie prawa, administracja publiczna nie może eksperymentować zadaniami publicznymi oraz metodami ich wykonania. Administracji w państwie prawa obca jest wszelka improwizacja i ryzyko na przykład nieudanych reform, które zwężają lub w inny sposób ograniczają konstytucyjnie określony zakres korzystania przez obywateli z ich publicznych praw podmiotowych.

Podobne prace

Do góry