Ocena brak

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemiecka Republika Demokratyczna

Autor /Bolemir Dodano /08.05.2012

 

Istotnym czynnikiem, określającym losy obu części Niemiec pozostał także w szczytowym okresie zimnej wojny Związek Radziecki. Reżim z Pankow (dzielnicy Berlina Wschodniego, w której rezydowała „nomenklatura" nowego, i „demokratycznego" państwa niemieckiego) nie został uznany przez olbrzymią większość krajów świata (za wyjątkiem państw komunistycznych i kilku krajów Trzeciego Świata). Zresztą doktryna Hallsteina obowiązująca w RFN, automa­tycznie nakazywała zerwanie stosunków z krajem, który uznałby NRD.

Stało się /tak w 1957 r. w przypadku Jugosławii. Wyjątek uczyniono jedynie dla ZSRR. W radzieckiej strefie okupacyjnej w ciągu 1947 r. trwały przygotowania do utworzenia odrębnego państwa o „demokratycznym" charakterze. W grudniu 1947 r. odbył się w Berlinie Niemiecki Kongres Ludowy, który powołał do życia namiastkę parlamentu wschodnioniemieckiego w postaci Rady Ludowej.

W roku1948 rozszerzono listę koncesjonowanych partii politycznych, dopuszczając do działalności (obok SED, CDU i liberałów) także Demokratyczną Partię Chłopską Niemiec oraz Narodowo-Demokratyczną Partię Niemiec (NDPD) mającą - progra­mowo - przyjmować w swe szeregi pragnących budować socjalizm byłych oficerów Wehrmachtu i... szeregowych nazistów.

W marcu 1949 r. Rada Ludo­wa uchwaliła konstytucję NRD. Wybrany w maju 1949 r. Kongres Ludowy powołał nową Radę Ludową, przekształconą w momencie NRD 7 X 1949 w Tymczasową Izbę Ludową - parlament nowego państwa.

W dniu 11 X 1949 Izba wybrała na stanowisko prezydenta starego działacza Kominternu Wilhelma Piecka (1949-1960), a następnego dnia powołała rząd na czele z byłym socjalde­mokratą Otto Grotewohiem. Równocześnie (10 X 1949) ZSRR przyznał wła­dzom NRD uprawnienia radzieckiej administracji wojskowej i prawo utrzymywania stosunków dyplomatycznych. 18 X 1949 r. rząd NRD uznany został przez Polskę.

Uczyniły to także inne kraje demokracji ludowej. Reparacje przypadające na NRD zostały zmniejszone do połowy (1950), a 22 VIII 1953 r. na mocy układu ZSRR - NRD anulowane. Anulowano też długi NRD w Związku Radzieckim, przekazano NRD radzieckie udziały we „wspólnych" przedsiębiorstwach, przyz­nano pomoc gospodarczą, zwolniono większość jeńców wojennych, nawiązano pełne stosunki dyplomatyczne.

W 1954 r. ZSRR przyznał NRD prawo samodziel­nego regulowania stosunków wewnętrznych i zagranicznych(z wyjątkiem spraw bezpieczeństwa i tych, które regulowały układy 4 mocarstw). 25 11955 r. ZSRR ogłosił zakończenie stanu wojny z Niemcami.

Stosunki NRD z Polską znorma­lizowane zostały w wyniku układu zgorzeleckiego z 6 VII 1950 r., w którym rząd NRD uznał granicę na Odrze i Nysie. W NRD już w 1950 r. przystąpiono do stopniowej remilitaryzacji motywując ją podobnymi posunięciami w RFN. Obydwa państwa niemieckie nawiązały w październiku 1949 r. stosunki handlo­we, nie uznając wzajemnie swego istnienia.

Równocześnie obydwie strony kon­tynuowały umacnianie granicy, zaopatrzonej w następnych latach w pola minowe, zasieki z drutu kolczastego i inne przeszkody, a także śmiercionośne „samopały" - urządzenia powodujące odpalenie pocisku po dotknięciu drutu kolczastego.

Podobne prace

Do góry