Ocena brak

Eurokorytarze transportowe

Autor /Juras123 Dodano /27.06.2011

Najważniejszą rolę w kanale eurologistycznym przemiesz¬czania produktów odgrywają eurokorytarze transportowe i eurokorytarze bis.

Eurokorytarze transportowe głównie sta¬nowią część infrastruktury liniowej i punktowej transportu, wykorzystywanej przez środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego.

Eurokorytarze transportowe bis natomiast są tworzone dla kanałów logistycznych o zasięgu krajowym, a także do specjalnego przeznaczenia.

Niezwykle pomocna przy budowaniu eurokorytarzy transportu drogowego do obsługi eurologistyki jest realizacja programu dostosowania dróg o znacze¬niu międzynarodowym do standardów europejskich, a w tym:

budowa obwodnic miejscowości lub dodatkowych pasów,

• budowa bitumicznych poboczy i wzmocnienie nawierzchni do nośności, l0t/oś,

• budowa 28-poziomowych skrzyżowań z liniami kolejowymi,

modernizacja 66 dojazdów drogowych do lądowych i morskich przejść granicznych.

Należy także podkreślić, iż wprowadzenie eurowiniety ot¬worzyło drogę do pełnej liberalizacji kabotażu drogowego w ramach Unii Europejskiej. Włączenie się polskich firm do eurosystemów logistycz¬nych wymaga utworzenia takich eurokorytarzy transportu, jak:

• w transporcie kolejowym, zgodnie z umową AGC, linii: E-20, E-30, E-59, E-65.

Potrzeba tworzenia eurokoryta¬rzy bis wiąże się z koniecznością Uzupełnienia przed¬stawionego układu liniami: Zgorzelec -Kuźnica Białostocka, dla obsługi osi Rzym-Wiedeń-Warszawa-St.Pe¬tersburg i Kraków-Muszyna.

• dla przewozów kombinowanych, w ramach umowy AGTC, przystosowanie dla potrzeb eurologistyki linii: C-E-20, C-E-30. C-E-59.

Wymogi unifikacji infrastruktury transportowej w tworzeniu europejskiej sieci dróg transportowych są szczególnie związa¬ne z tworzeniem eurokorytarzy transportu, wzdłuż wybudowa¬nych autostrad: A-1, A-2, A-3, A-4.

Przewidywane jest także wybudowanie, w eurokorytarzach transportowych od 4 do 6 terminali kontenerowych, szczegól¬nie tam, gdzie przemieszczania produktów następują drogą wykorzystywania transportu multimedialnego, intermodalnego i bimodalnego.

Podobne prace

Do góry