Ocena brak

Eurojust

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Tak jak Europol ma na celu poprawę współpracy policyjnej między p. członkowskimi, tak jego odpowiednikiem w zakresie współpracy prokuratorskiej jest Eurojust - Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej

 • Jako organ składający się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych kompetencyjnie za prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, w jego skład wchodzą: prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze policji z poszczególnych p. członkowskich

 • Założony został w 2002 r., zgodnie z decyzją Rady 2002/187/WSiSW ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością. Celem tego organu jest:

  • Stymulowanie i poprawa koordynacji między właściwymi organami p. członkowskich, dochodzenia i ścigania w p. czł., uwzględniając wszelkie wnioski składane przez właściwe władze p. czł. i wszelkie informacje dostarczone przez organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach traktatów

  • Poprawa współpracy między właściwywami władzami państw, zwłaszcza ułatwianie realizacji międzynarodowej wzajemnej pomocy w sprawach karnych i pomoc w realizacji wniosków o ekstradycję

  • Wspieranie na inne sposoby władz państw w celu usprawnienia ich dochodzenia i ścigania

 • Wzrasta generalnie liczba spraw, które trafiają do Eurojustu, ale zajmuje się on głównie przypadkami handlu narkotykami i przemytu towarów, ale wciąż relatywnie najmniej spraw dotyczy działalności terrorystycznej czy oszustw VAT-owskich

 • Uszczegółowienie zadań Eurojustu nastąpiło w art.29 i nowym ust. 2 art. 31 wprowadzonym do TUE na mocy Traktatu z Nicei. Stanowi on, iż Rada wspiera współpracę sądową w sprawach karnych za pośrednictwem Eurojust poprzez umożliwienie mu właściwej koordynacji działań między krajowymi organami ścigania p. członkowskich, popieranie wspomagania przez Eurojust dochodzeń w sprawach karnych dotyczących poważnej przestępczości transgranicznej ( zwłaszcza w ramach przestępczości zorganizowanej i ze szczególnym uwzględnieniem analiz przeprowadzanych przez Europol), a także ułatwianie ścisłej współpracy między Eurojustem a Europejską Siecią Sądową ( zwłaszcza w celu ułatwienia wniosków o esktradycję).

 • Eurojust jednak pozostaje w ramach UE wyłącznie organem pomocniczym, a prowadzone dochodzenia utrzymują swój charakter narodowy

Podobne prace

Do góry