Ocena brak

Etymologia terminu „konstytucja”, jego znaczenia i synonimy

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

1) Etymologia:

Termin „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constituere, co oznacza: ustanawiać, urządzać. Już w czasach rzymskich czynność organów państwowych zmierzającą do określenia ustroju politycznego (rem publicam constituere) odróżniano od działań prawotwórczych, polegających na tworzeniu ustaw zwykłych (leges dare, leges scribere).

W średniowieczu termin constitutio używano na określenie reguł życia zakonnego, ale już w XVI w. francuski pisarz polityczny Jean Bodin posługiwał się nim dla oznaczenia praw fundamentalnych państwa. W XVIII w. Monteskiusz używał terminu constitutio na oznaczenie:

a) całokształtu właściwości środowiska geograficznego w związku z jego ustrojem politycznym,

b) faktycznego ustroju państwa,

c) podstawowych zasad prawnych ustroju politycznego. W Polsce szlacheckiej terminu constitutio używano na określenie ustaw sejmowych.

2) Znaczenie:

Termin „konstytucja” jest używany niekiedy w znaczeniu socjologiczno-politycznym na określenie faktycznego układu sił politycznych istniejących w danym państwie, decydującego o treści prawa. W znaczeniu tym „konstytucję” posiada każde państwo, niezależnie do istniejącego systemu politycznego i od istnienia w nim konstytucji pisanej. Inne znaczenia terminu „konstytucja” to znaczenie formalne i materialne .

3) Synonimy:

Ustawa zasadnicza, ustawa konstytucyjna.

Do góry