Ocena brak

ETYKA ZAWODOWA

Autor /kacap Dodano /13.12.2012

Zespół norm i ocen moralnych związanych z peł­nieniem określonej funkcji zawodo­wej i uznanych oficjalnie za obowiązujące w danym środowisku zawo­dowym. Powinności (obowiązki) mo­ralne przedstawicieli wielu zawodów wyznaczone są przez —> kodeksy zawierające uporządkowany zestaw norm (zakazy, nakazy, zalecenia) i stanowiące o etycznej specyfice zawodu. Kodeksy takie, respektując —> elementarne normy moralne i nor­my ogólnie obowiązujące w danym społeczeństwie, włączają je w system e.z. poprzez ich konkretyzację, zmia­nę hierarchii itp. Dołączane są do tego normy wynikające ze specyfiki zawodu: jego tradycji, miejsca w spo­łecznej hierarchii i uprawnień; zwła­szcza zaś chronionych, pielęgnowa­nych czy realizowanych wartości - uznanych społecznie za szczególnie cenne (życie, zdrowie, wolność, mie­nie, wiedza, prawda, uczciwość, od­waga, bezstronność, solidność). Z tego względu, kodyfikacje takie mają miejsce głównie w zawodach: lekarza i innych pracowników służby zdro­wia, prawnika, nauczyciela, wojsko­wego, policjanta, inżyniera, pracow­nika administracji, rzemieślnka, kup­ca. Pojęcie „e.z." odnosi się do za­wodów „legalnych", tzn. społecznie wartościowanych pozytywnie. Niekie­dy kodeksy e.z. określa się mianem kodeksów deontologicznych, a e.z-mianem —> deontologii (w jednym z kilku znaczeń tego terminu). Naj­częściej jednak pojęcie deontologu łączy się z e.z. lekarską. Mówi się wówczas o deontologu lekarskiej bądź zasadach etyczno-deontologicznych zawodu lekarza, także o deontologu zawodu pielęgniarskiego.

Podobne prace

Do góry