Ocena brak

Etyka biznesu

Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011

 

Pojęcie "etyka biznesu" odnosi się, rzecz jasna, do legalnej działalności gospo­darczej, nie zaś do zawodów i praktyk nielegalnych, jak ów "płatny zabójca", prze­myt, "przemysł" i handel narkotykowy, grupy mafijnie, które ze swej istoty są sprzeczne z prawem i zasadami moralnymi.

Pojęcie to występuje w dwojakim znaczeniu:

- Oznacza się nim dyscyplinę naukową - refleksję teoretyczną, szeroko współ­cześnie rozwijaną, mającą szerokie zaplecze instytucjonalne (katedry, system na­uczania, nadaje się nawet tytuły profesorskie z tego zakresu, literaturę). Podejmuje ona wieloaspektowe analizy o charakterze historycznym, metodologicznym, aksjo­logicznym itp. Jej przedmiotem jest praktyka moralna w świecie biznesu - a także wpływ mechanizmów rynkowych na hierarchię wartości oraz wpływ wartości mo­ralnych na funkcjonowanie rynku. Jest to usystematyzowane studium problematyki moralnej w świecie biznesu. Teoria ta uprawiana jest na płaszczyźnie opisowej, na której analizowane są wspomniane zjawiska, związki i zależności zachodzące mię­dzy nimi, realne przekonania i zachowania moralne ludzi biznesu, oraz na płasz­czyźnie aksjologiczno-normatywnej. Formułowane są tu oceny tych zjawisk, war­tości i zasady, jakie powinny przenikać praktykę biznesu - zalecenia, kodeksy.

- Terminem tym oznacza się również ową realną praktykę moralną w świecie biznesu, rzeczywiste zachowania, określające jej zasady. Na tej płaszczyźnie poję­cie "etyka biznesu" obejmuje w sensie pozytywnym zespół wartości i norm uzna­wanych i respektowanych - a w sensie negatywnym: naruszanych - w świecie biznesu, w jego mentalności i działaniu. To właśnie ma podstawowe znaczenie dla życia społecznego, i temu ma służyć teoria, podejmowane przez nią analizy, podob­nie jak przedmiot nauczania: "etyka biznesu", który nie ma jeszcze w naszych wa­runkach utrwalonej tradycji, a także ustalonego korpusu, nie dysponuje jeszcze roz­budowanymi tezami, jest w trakcie formowania się i weryfikacji.

Etyka biznesu jest rozpięta między tradycją historyczną a współczesnością, jej warunkami i potrzebami. Ma ona korzenie historyczne, zarazem współczesna rze­czywistość gospodarcza niesie problemy wymagające nowych analiz i swoistych rozwiązań. Są to problemy globalne, występujące w skali światowej - i problemy szczególne, związane ze swoistymi warunkami i potrzebami, np. narodowymi.

Podobne prace

Do góry