Ocena brak

Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej 

Etapy etnogenezy:

- istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

- przejawiają się cechy odróżniające ją od innych etnosów jej współczesnych|

- gdy cechy są wystarczająco silne, tworzy się świadomość

W wyniku etnogenezy powstają zalążki świadomości etnicznej i świadomości narodowej. Niektórzy uważają, że etnogeneza prowadzi do powstania etnosu, inni – do grupy etnicznej, inni – narodu.

Etnogeneza w warunkach izolacjietnolin (nazwa własna grupy) ma charakter endoetnolinu (charakter własny, równoznaczny z ogólnym pojęciem). Kontakty grupy z innymi – odrębność organizacyjna, zalążek państwa i świadomości narodowej.

Etnicyzm – społeczny ruch odrodzenia etnicznego, występujący we współczesnych społeczeństwach (państwach) pluralistycznych i obejmujący te grupy typu mniejszościowego lub postimigracyjnego, których istnienie zostało zagrożone postępem procesów asymilacji i akulturacji i których pozycja społeczna, ekonomiczna i polityczna w strukturze społeczeństwa jest nierównoprawna.

Formy manifestacji etniczności:

- dążenie do rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego grupy

- dążenie do uznania odrębności jej specyfiki kulturowej

- dążenie do rewindykacji należnych jej praw w różnych dziedzinach życia społecznego

Źródła etnicyzmu:

- teoria relatywnej deprywacji – poczucie względnej deprywacji i przekonanie o możliwości jej przezwyciężenia przez konsolidację

- teoria anomii – protest przeciwko postępującej alienacji, czasami przejawia się w poszukiwaniu korzeni

- teoria nie asymetrycznych stosunków – między społeczeństwem dominującym, a podporządkowanym, między centrum a peryferiami

3 podstawowe formy etnicyzmu:

- separatystyczny – wzrost świadomości, aby można było stworzyć własny naród, państwo

- autonomistyczny – dążenie do równouprawnienia i zlikwidowania polityki asymilacji państwa

- rewaloryzacyjny – wzmocnienie słabnącej etniczności wśród imigrantów w państwach pluralistycznych (ma najliczniejszą postać w USA – Murzyni, Indianie, Latynosi)

Czynniki pojawienia się etnicyzmu w latach 60 i 70-tych (Europa, USA, kraje III świata):

- modernizacja i związane z tym międzyregionalne, międzyetniczne zróżnicowanie ekonomiczne, które wywołało pobudzenie aspiracji grup etnicznych

- mass mediaszybka informacja i możliwość integracji ideologicznej grup etnicznych

- wzrost edukacji – rozwój elit

- protest przeciwko polityce asymilacyjnej państw pluralistycznych

- inspiracje z powodu działań innych ruchów etnicznych na innych terenach

Podobne prace

Do góry