Ocena brak

ETAPY organizacyjne integracji politycznej po 1945 r. (państwa demokratyczne)

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Geneza organizacji sięga zimnej wojny. Sprzeczności interesów USA i ZSRR doprowadziły do wzajemnej wrogości, a w konsekwencji do podziału Europy na 2 bloki. Organizacja paktu Północnego Atlantyku - NATO - 4.IV.49, umowę podpisało 12 państw.

Najważniejszy artykuł paktu przewiduje wzajemną pomoc wojskową uczestników organizacji na wypadek napaści zbrojnej na jednego z nich. Jedynym organem statutowym jest Rada Atlantycka (ministerialna). Powołała ona do życia około 100 organów pomocniczych. Do najważniejszych należą: Komitet Planowania Obrony, Komitet Obrony Nuklearnej. W 1955 utworzono Zgromadzenie Atlantyckie jako konferencję Parlamentarzystów NATO. Prowadzi on działalność na rzecz zacieśnienia i rozwoju współpracy politycznej i militarnej a także ekonomicznej, społecznej, kulturalnej między państwami.

Inną organizacją polityczno - wojskową jest powstała w 1955 roku Unia Zachodnioeuropejska. W jej składzie Belgia, Francja, Holandia, Luxemburg, Niemcy, Wielka Brytania, Italia. Jednym z celów było wprowadzenie Niemiec zachodnich do NATO. W 1952 r. powstał Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku- ANZUS, celem jest przeprowadzenie wzajemnych konsultacji w razie powstania napiętej sytuacji w basenie Oceanu Spokojnego, zagrożenia integralnego, terytorialnego bezpieczeństwa państw członkowskich. Istotą jest obowiązek udzielania wzajemnej pomocy w razie napaści na jedno z nich. Rada Europy to najstarsza organizacja polityczna naszego kontynentu.

Powstała ona na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnich w 1943r. W okresie narastania zimnej wojny i konfrontacji zachodu ze wschodem, państwa te chciały stworzyć organizację paneuropejską jednoczącą kraje na gruncie demokracji, przestrzegania praw człowieka, pokojowego rozstrzygania sporów. Ma 2 organy - Komitet Ministrów i Zgromadzenie Doradcze. 26.XI.91 Polska pełnoprawnym członkiem RE.

Do góry