Ocena brak

Etapy i cele integracji gospodarczej państw demokratycznych po 1945 r.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Integrację gospodarczą należy uznać za jedno z najważniejszych źródeł rozwoju ekonomicznego. Dlatego kroki mające na celu jej stopniową realizację , tak w Europie jak i poza nią, były podejmowane w przyszłości wielokrotnie Pierwszym skutecznym działaniem zmierzającym do niej było utworzenie Beneluxu/, uni gospodarczej Belgii, Holandii ,i Luksemburga/

Przełom lat 40-50-tych zmienił sytuację międzynarodową Na początku lat 50-tych Francji wystąpiła z kilkoma inicjatywami zjednoczenia Europy. W 1949r utworzono NRF .W takiej sytuacji Francji zależało na kontrolowaniu Niemiec i dlatego chciała włączyć NRF w wspólny system integracyjny. NRF znając polityczne motywacje Francji zaproponowała jej unię polityczną.

24 X 1950 r. Premier R. Pleven zaproponował francuskiemu Zgromadzeniu Narodowemu plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO). Pleven obawiał się że Niemcy pozostający poza procesem integracyjnym mogłyby zagrozić Francji, dlatego chciał włączenia Niemiec do systemu obronnego europejskiego. W 1952r. Wielka Bryt., USA, Francja podpisały z Niemcami Układ Generalny. Państwa te przyznawały Niemcom całkowitą suwerenność pod warunkiem że Niemcy przystąpią do Europejskiej Wspólnoty Obronnej W 1951r. Robert Schuman zaproponował państwom zachodnim utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Schuman postulował aby francuską i zachodnioniemiecką produkcję węgla i stali podporządkować instytucji w Ponadnarodowej Wysokiej Władzy. 18 kwietnia 1951r. Został podpisany układ w sprawie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Uczestniczyło w nim 6 państw Europy (Francja, Niemcy Zach., Włochy, kraje Beneluksu). Anglia odmówiła udziału w EWWiS.

W 25 marca 1957r. w Rzymie podpisano traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który po ratyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy wszedł w życie 01.01.1958r. wraz z traktatem o powołaniu EWG /w ramach , której nastąpiła daleko idąca integracja gospodarcza państw członkowskich./, podpisano umowę o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Atomowej (EUROATOM)- /która koordynuje współpracę w zakresie wykorzystania energii atomowej dla pokojowych/.

Te trzy wspólnoty (EWWS, EWG i EUROATOM) uległy procesowi ujednolicenia, powołano wspólne organyParlament Europejski i Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W związku z tym przyjęto określać te organizacje mianem Wspólnoty Europejskiej. Pierwotnymi członkami EWG jest 6 państw zachodnio europejskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy Zach. i Włochy). W 1973 przystąpiło do WE Wielka Bryt., Irlandia i Dania, 1981 Grecja, 1985 Hiszpania i Portugalia. W 1995 członkami UE zostały Austria, Szwecja i Finlandia. Celem tej organizacji było dążenie do stworzenia do z krajów w niej uczestniczących jednolitego organizmu gospodarczego.

W czerwcu 1955r. w Messynie z inicjatywy państw Beneluksu odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, NRF i Włoch – konferencja uznała za konieczną zasadę pełnej integracji gospodarczej. W 1960r. Wielka Bryt. utworzyła zewnętrzną siódemkę EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Wielka Bryt., Szwecja, Austria, Dania, Norwegia, Irlandia, Szwajcaria). W późniejszych latach dołączyły jeszcze Finlandia, Islandia, Lichtenstein. W końcu lat 60-tych położono większy nacisk na integrację gospodarczą. 08.04.1965r. Traktat fuzyjny w sprawie ustanowienia wspólnych organów dla trzech Wspólnot Europejskich. 1-2.12.1969r. na konferencji państw i rządów Wspólnot w Hadze podjęto decyzję o budowie unii ekonomicznej i walutowej.

Lata 70-te i nadchodzące lata 80-te kończyły się dla Wspólnot Europejskich powołaniem 13 marca 1979r. Europejskiego Systemu Walutowego i przeprowadzeniem od 7 do 10 czerwca 1979r. pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Druga połowa lat 80-tych była okresem przełamania kryzysu gospodarczego.

Luty 1981r. przyjęto Jednolity Akt Europejski. Szczególne znaczenie dla dalszej integracji miało podpisanie 7 lutego 1992r. w Maastricht przez szefów rządów państw EWG Traktatu o Unii Europejskiej. 01.01.1994r. powstała Europejska Przestrzeń Gospodarcza – strefa wolnego handlu obejmująca 18 państw EWG i EFTA z wyjątkiem Szwajcarii. Niewątpliwie sukces zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej jest duży. Na podstawie traktatów z Maastricht 1 listopada 1993r. utworzona została Unia Europejska.

Podobne prace

Do góry