Ocena brak

Emisja bankowych papierów wartościowych

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Bankowe Papiery Wartościowe zanim weszła ustawa Prawo Bankowe nazywane były papierami wartościowymi, których emitentem był bank. W ustawie nie umieszczono normatywnej definicji, określono natomiast cele i warunki takiej emisji. Doktryna mówi, że jest to kategoria papierów wierzycielskich znajdujących się poza obrotem publicznym. Emisja jest to czynność bankowa sensu stricto.

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości.

Bank informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego o zamierzonej emisji papierów wartościowych na 30 dni przed terminem emisji, wskazując warunki i wartość emisji.

Prezes Narodowego Banku Polskiego może określać, w drodze zarządzenia, wartość i warunki emisji bankowych papierów wartościowych, na których emisję wymagana jest zgoda Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Sensu largo- te, których emitentem jest bank.

 • 1)listy zastawne (emitowane przez banki hipoteczne)

 • 2)obligacje

 • 3)akcje (emitowane tylko przez banki akcyjne)

 • 4)bankowe papiery wartościowe (w wąskim znaczeniu sensu stricto rozdział VII)

Sensu stricto- to tylko Bankowe Papiery Wartościowe, jako rodzaj Bankowych Papierów Wartościowych w ujęciu szerokim. Jest to lokowanie pieniężne w postaci papierów wartościowych.

Zawiera napis „bankowy papier wartościowy” np. Bankowy Papier Wartościowy Ekobonus.

Jest to łatwa forma pozyskiwania depozytu.

Występują one w formie materialnej i zdematerializowanej.

Bank nie może udzielać pożyczki/ kredytu na kupno akcji tego banku, gdyż celem emisji jest gromadzenie przez banki środków pieniężnych. Można, jeśli kredyt lub pożyczka pochodzi od innego banku.

Bank nie może udzielać kredytu lub pożyczki pieniężnej na kupno bankowych papierów wartościowych emitowanych przez siebie.

Cechy Bankowych Papierów Wartościowych:

 • 1)nie podlegają prawu papierów wartościowych (ustawie Prawo o obrocie Papierami Wartościowymi)

 • 2)mogą być w formie materialnej np. w formie dokumentów, mogą to być papiery dyskontowe.

 • 3)są papierami wartościowymi, ale szczególnego rodzaju, których emisja nie podlega prawie o obrocie papierami wartościowymi (są bardziej kosztowne, na inny okres czasu emitowane)

 • 4)służą gromadzeniu środków pieniężnych przez banki

 • 5)są alternatywą dla otwieranych rachunków bankowych

 • 6)jest to sposób na pozyskiwanie środków

Nie stosuje się przepisów ustawy o podmiocie dominującym.

Bankowy papier wartościowy-służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy", a jego treść obejmuje:

 • 1) wartość nominalną,

 • 2) zobowiązanie banku do:

  • a) naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej,

  • b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona nie może żądać od banku wykupu papieru przed upływem terminu, o ile treść papieru nie stanowi inaczej,

 • 3) oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, jeżeli jest to papier imienny, lub adnotację, że jest to papier wartościowy na okaziciela,

 • 4) zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego,

 • 5) numer papieru wartościowego i datę emisji,

 • 6) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

Podpisy, o których mowa w pkt 6, mogą być odtwarzane mechanicznie.

W treści bankowego papieru wartościowego, jak również w podanej przez emitenta do publicznej wiadomości informacji o warunkach emisji, nie mogą być zamieszczane porównania z warunkami emisji papierów wartościowych innych emitentów

Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe, nie mające formy dokumentu,

które są rejestrowane w depozycie prowadzonym przez bank emitujący te papiery, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub firmę inwestycyjną.

Jeżeli bankowy papier wartościowy nie ma formy dokumentu, wszystkie dane określone w ust. 1 powinny być zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego przez bank osobie uprawnionej.

Prawa z bankowych papierów wartościowych nie mających formy dokumentu powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku bankowych papierów wartościowych i przysługują posiadaczowi tego rachunku.

Przeniesienie praw z bankowego papieru wartościowego emitowanego nie mającego formy dokumentu następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku bankowych papierów wartościowych w wyniku zawarcia umowy. Pożytki z bankowych papierów wartościowych uzyskane przed dokonaniem zapisu przypadają nabywcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Podobne prace

Do góry