Ocena brak

Elementy systemu pracy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

W polskim systemie ochrony pracy można wyodrębnić:

1. Segment wykonawczy – funkcja pracodawcy i osób kierujących pracownikami;

2. Segment nadzoru(organy państwowe nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad BHP);

3. Segment naukowo-badawczy – są to instytuty naukowe i placówki badawcze.Polski system ochrony pracy obejmuje pracowników młodocianych i kobiet szczególną ochroną, która polega na:

- zakazie zatrudnienia tych pracowników przy wykonywaniu prac ciężkich, szkodliwych dla zdrowia i ..................................;

- ochronie czasy pracy;

- ograniczenia w ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów;

- szczególnie ochronie macierzyństwa.Szczególnie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ..................................... mają regulacje prawne zawarte w dziale X kodeksu Pracy.Podstawowe źródła prawa pracy:

1. Konstytucjazapis ”każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, nakłada to na władzę obowiązek ustalenia minimum standardów poprzez tworzenie i organizowanie nadzorów nad jej przestrzeganiem.

2. Ustawy – z punktu widzenia tak pracodawcy jak i pracownika najważniejszym aktem prawnym jest Kodeks Pracy.

3. Rozporządzenia i zarządzenia.

4. Układy zbiorowe pracy.

5. Regulamin pracy – wprowadza się go, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, a w szczególności:

- o obowiązujących normach czasu pracy;

- o terminach dni wolnych od pracy ;

- o prze nocnej;

- o terminie miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia;

- o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawcy, którzy nie maja obowiązku tworzenia(posiadania) regulaminu informują na piśmie pracowników o najważniejszych zasadach organizacji pracy w zakładzie.

Podobne prace

Do góry