Ocena brak

Elementy stałe podatku

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Elementy stałe podatku to niezmienne cechy podatku odróżniające podatek w sposób zasadniczy od innych świadczeń na rzecz państwa lub gminy. Zaliczamy do nich:

  1. pieniężny charakter podatku – podatek jest wyłącznie świadczeniem pieniężnym

  2. podatek jest świadczeniem ogólnym, oznacza to iż podatek pobierany jest na ogólnych zasadach prawnych. Jest bowiem daniną nakładaną na pewne kategorie lub grupy podatników, nie jest świadczeniem ograniczającym się do konkretnych przypadków i osoby, konkretny podatnik płaci podatek tylko dlatego że należy do określonej kategorii lub grupy obciążonej podatkiem,

  3. podatek jest dochodem o charakterze zasadniczym, oznacza to iż jest pobierany przede wszystkim w celu finansowym, tj. w celu zapewnienia państwu lub j.s.t. wpływów pieniężnych niezbędnych do realizacji ich zadań. Pod tym względem różni się zasadniczo od dochodów o charakterze ubocznym, np. ceł ekonomicznych, które mogą stwarzać barierę dla wpływów z zagranicy towarów i usług; grzywien, kar pieniężnych mandatów karnych oraz innych dochodów ubocznych,

  4. podatek jest dochodem o charakterze bezzwrotnym, zaliczany jest on do dochodów publicznych, a więc dochodów o charakterze definitywnym, ostatecznym, ta cecha różni podatek od kredytów, pożyczek zaciągniętych przez państwo, emisji papierów wartościowych które charakteryzują się zwrotnością,

  5. podatek jest dochodem, świadczeniem nieodpłatnym, brak w nim jest bowiem odpłatności szczegółowej tzn. że pobierany jest on bez żadnego wzajemnego i konkretnego świadczenia ze strony państwa lub innego podmiotu prawa publicznego na rzecz podatnika,

  6. natomiast wzajemność między czynnościami i usługami państwa a świadczeniem podatkowym zachodzi na płaszczyźnie ogólnej tzn. abstrahując od konkretnego podatnika i konkretnego świadczenia. Państwo świadczy, bowiem usługi niematerialne na rzecz obywateli. Źródłem finansowania owych usług świadczonych przez urzędy administracji publicznej są w przeważającej mierze uiszczone wcześniej podatki,

  7. podatek jest świadczeniem jednostronnie ustalonym przez państwo, na tym tle występuje zasadnicza różnica między zobowiązaniem podatkowym a zobowiązaniem z zakresu prawa cywilnego. Źródłem zobowiązań w zakresie prawa cywilnego jest umowa, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie i in., natomiast zobowiązanie podatkowe powstaje w wyniku jednostronnej, opartej na prawie decyzji organu podatkowego lub w wyniku samej okoliczności, od której wystąpienia prawo uzależnia powstanie zobowiązania podatkowego np. w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, w podatku od czynności cywilno-prawnych, w podatku dochodowym do osób fizycznych, w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od spadków i darowizn.

Konsekwencja tego specyficznego charakteru zobowiązania podatkowego jest m.in. przymusowa ściągalność w trybie egzekucji administracyjnej bez uciekania się do drogi sądowej.

Podobne prace

Do góry