Ocena brak

Elementy otoczenia przedsiębiorstwa

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Marketing jest wytworem określonych warunków, pojawienie się ograniczeń po stronie popytu oraz związanego z tym narastania trudności w sprzedaży lub niepewności zbytu produktów na rynku. Zmieniające się nieustannie warunki działania są jednym z podstawowych czynników wpływających na wewnętrzną strukturę marketingu (na strukturę jego sfery badawczej oraz strukturę stosowanych instrumentów i działań. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa istotne jest wyodrębnienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków jego działania. Warunki zewnętrzne przedsiębiorstwa tworzy otoczenie w którym ono działa, programując i organizując procesy obsługi rynku. Na otoczenie składają się okoliczności, zjawiska i procesy przebiegające na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz instytucje działające obok niego. Podstawową warstwę otoczenia tworzą czynniki:

  • Demograficzne (liczebność struktura oraz tempo przyrostu ludności:

  • Społ-kultr.(świadomość zwyczaje, normy etyczne i moralne, stopień wykształcenia)

  • Ekonomiczne (poziom i tempo rozwoju gospodarczego, polityka gospodarcza-monetarna,finansowa, i podatkowa)

  • Prawne (system przepisów regulujących działalność gospodarczą)

  • Organizacyjne (organizacja i struktura podmiotów działających w gospodarce)

  • Przyrodniczo-techniczne (poziom techniki i stopień opanowania technologii)

Pod wpływem otoczenia, kształtowanego również przez państwo, powstaje druga warstwa warunków działania przedsiębiorstwa. Jej zewnętrznym i syntetycznym odzwierciedleniem są warunki rynkowe, a zwłaszcza kształtowanie się podaży i popytu oraz postępowanie konsumentów i konkurentów. Makrootoczenie przeds, to miejsce w którym przeds.musi rozpocząć poszukiwani swych możliwości rynkowych oraz ewentualnych zagrożeń.

Otoczenie demograficzne ukazuje ogólnoświatową eksplozje demograficzna, zmiany w strukturze wiekowej,etnicznej i poziomie wykształcenia, nowe typy gospodarstw domowych.

Otoczenie ekonomiczne ukazuje spowolnienie wzrostu dochodów realnych społeczeństwa, niski poziom oszczędności i wysoki poziom zadluzenia oraz zmiany we wzorcach wydatków konsumentów.

Otoczenie przyrodnicze wskazuje na potencjalne niedobory surowców naturalnych, zmieniające się koszty energii, wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska.

Otoczenie technologiczne sygnalizuje zwiększenie się szybkości zmian technologicznych nieograniczone możliwości innowacji, wysokie budżety na badania i rozwój.

Otoczenie polityczne ukazuje duża ilość przepisów prawnych regulujących działalność gospodarcza, silną jej kontrole prze agencje rządowe oraz wzrastająca liczbę i rosnące znaczenie grup interesu.

Otoczenie kulturowe wskazuje na długookresowy trend w kierunku samorealizacji natychmiastowego użycia i nagrody oraz postępującej sekularyzacji społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry