Ocena brak

Elementy obsługi klienta - Czas

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Jest to zazwyczaj z jednej strony czas realizacji zamówienia, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedawcy, z drugiej strony, nabywca zwykle odnosi ten czas do czasu dostawy albo cyklu uzupełniania zapasów. Niezależnie od punktu widzenia i przyjętych kierunków na czynnik czasu wpływa kilka podstawowych elementów lub zmiennych.Obecnie wzorową działalność logistyczną cechuje wysoki poziom stero¬wania większością, jeśli nie wszystkimi, podstawowych elementów składa¬jących się na cykl realizacji zamówień, łącznie z opracowywaniem zamówień oraz przygotowywaniem i wysyłką zamówionych towarów. Sprzedawcy zdołali podwyższyć poziom obsługi klientów, zarządzając efektywnie opisanymi czynnościami. Dzięki temu osiągnięto akceptowaną długość i re¬gularność cyklów realizacji. Przekazywanie zamówienia. Czas przekazania zamó¬wienia to czas, w jakim to zamówienie pokonuje drogę do sprzedawcy. Przekazanie zamówienia może trwać od kilku minut, w przypadku złożenia go telefonicznie, do kilku dni w przypadku przesłania go pocztą. Wprowa¬dzenie przez sprzedawcę szybszej metody przekazywania zamówień skraca czas ich realizacji, ale może się też wiązać z wyższymi kosztami.Zastosowanie komputerów zrewolucjonizowało proces przekazywania zamówień. Połączenie nabywców i sprzedawców siecią komputerową po¬zwala nabywcy załogować się w komputerze sprzedawcy. Dzięki systemowi online nabywca może natychmiast uzyskać informacje o dostępności pro¬duktu i prawdopodobnej dacie wysyłki. Następnie wybiera odpowiednie po¬zycje i drogą elektroniczną przekazuje sprzedawcy zamówienie do dalszego opracowania. Metoda EDI jest coraz popularniejsza wśród nabywców i sprzedawców.

Opracowywanie zamówienia. Sprzedawca potrzebuje czasu na opracowanie zamówienia złożonego przez klienta i przygotowanie wymienionych w nim towarów do wysyłki. Działania te zwykle obejmują sprawdzenie zdolności kredytowej klienta, przekazanie informacji do działu sprzedaży, przekazanie zamówienia do działu zajmującego się gospodarką zapasami i przygotowanie dokumentów wysyłkowych. Wiele z tych czynno¬ści może być realizowanych równocześnie dzięki efektywnemu wykorzystaniu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych. Suma oszczędności sprzedawcy na kosztach operacyjnych często z nadwyżką rekompensuje na¬kłady, jakie musiał on ponieść przy wdrażaniu nowoczesnej technologii opracowywania zamówień, zwłaszcza ostatnio, kiedy nastąpił znaczny spa¬dek cen sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Przygotowanie zamówionych towarów do wysyłki. Czas przygotowania zamówionych towarów obejmuje „wybranie pozycji zgodnie z zamówieniem" oraz zapakowanie ich w celu wysyłki. Typ wykorzystywanego przez firmę systemu manipulacji materiałami w różny sposób wpływa na realizację zamówień i przygotowywanie wymie¬nionych w nich towarów. Stopień zaawansowania tych systemów może być przy tym bardzo zróżnicowany - począwszy od prostego systemu opartego na pracy ręcznej, a na systemie wysoce zautomatyzowanym skończywszy. W konsekwencji czas przygotowania zamówionych towarów może wykazy¬wać znaczne odchylenia. Zadaniem kierownika ds. logistyki jest zatem uwzględnienie kosztów i korzyści różnych rozwiązań.

Wysyłanie zamówionych towarów. Czas wysyłki zamó¬wionych towarów trwa od momentu załadowania przez sprzedawcę zamó¬wionych towarów na pojazd transportowy do momentu ich przyjęcia i roz¬ładowania przez nabywcę. Pomiar i kontrola tego czasu mogą być trudne, w przypadku gdy sprzedawca korzysta z wynajętego środka transportu. Aby skrócić czas przewozu ładunków takim środkiem transportu, sprzedawca musi skorzystać z usług szybszego przewoźnika (czyli takiego, który oferuje krótszy czas przewozu) lub z szybszego środka transportu i ponieść związa¬ne z tym wyższe koszty.Modyfikacja wszystkich czterech elementów, które wpływają na cykl re¬alizacji zamówień (czas dostawy), może być zbyt kosztowna. Dlatego też firma powinna wprowadzić niezbędne zmiany tylko jednego elementu, a w przypadku pozostałych utrzymać istniejący stan. Zagwarantowanie danego standardu czasu dostawy jest ważnym osią¬gnięciem w zarządzaniu logistycznym. Możemy dostrzec jego wpływ na sprawność obsługi, która z kolei wpływa zarówno na korzyści klienta (tj. na ponoszone przez niego koszty zapasów), jak i na system logistyczny oraz pozycję rynkową sprzedawcy. Samo pojęcie czasu znaczy jednak niewiele dopóty, dopóki nie rozpatruje się go w kontekście niezawodności.

Podobne prace

Do góry