Ocena brak

Elementy konstytucyjne umowy o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Treść umowy o prace powinna ( art. 29 §1 k.p.) obejmować określenie stron umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy w szczególności określenie:

- rodzaju pracy-jego nie wskazanie jest niedopuszczalne

- miejsca jej wykonywania-, jeżeli nie jest wskazane w umowie miejscem pracy jest siedziba firmy

- wynagrodzenia za prace odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia - ma charakter bezwzględny

- wymiaru czasu pracy

- terminu rozpoczęcia pracy - jeżeli nie jest oznaczony strony są zobowiązane rozpocząć prace z dniem zawarcia umowy.

Szczególnym przypadaniem jest umowa zawarta z pracownikiem skierowanym do pracy na terenie państwa niebędącego członkiem UE na okres przekraczający 1 miesiąc. Umowa taka określa: czas wykonywania pracy poza granicą, walutę, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie.

Podobne prace

Do góry