Ocena brak

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTU SOCJALNEGO

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

Projekt socjalny - jest jednym z wielu narzędzi, którymi posługuje się pracownik socjalny w swojej pracy zawodowej. Projekt to zespół celów skoordynowanych ze względu na cel nadrzędny. Projekt jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. Po drugie projekt socjalny to dokument zawierający opis celów i środków działania pracownika socjalnego. Taki projekt na ogół odnosi się do jednostek, grup, społeczności lokalnej, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaje projektów socjalnych:

a) indywidualne, odnoszą się do jednostek i stosowane są w indywidulnym toku prowadzenia przypadku, czasem jako uzupełnienie metody umowy(kontraktu socjalnego)z podopiecznym;

b) grupowe, skierowane są do grupy lub większej zbiorowości odbiorców;

c) instytucjonalne odnoszą się do placówek, kreują ich powstanie oraz zmierzają do modyfikacji ich funkcjonowania.

Projekt socjalny, który powstaje w toku działania spełnia funkcję społeczną. Mianowicie dynamizuje społeczność, sprzyja integracji i koordynacji podmiotów działających oraz może oddziaływać terapeutycznie.

Elementy projektu socjalnego:

1. Tytuł projektu

2. Cel główny

3. Adresat

4. Wnioskodawca

5. Założenia merytoryczne projektu

6. Etapy realizacji projektu

7. Planowane efekty

8. Źródła finansowania

Rozszerzenie elementów

-opis i ocena sytuacji problemowej, formułowanie założeń teoretycznych projektu (to przygotowanie projektu oparte na rozpoznaniu problemu, którego dotyczy projekt)

- formułowanie celów projektu( to inaczej odp na pytanie co chce osiągnąć dzięki realizacji projektu. Powinno wyodrębnić się cel główny i wynikające z niego poboczne cele. Ocena projektu- to wskaźnik osiągnięcia celów projektu. Ocena zrealizowanego działania stanowi ostatni etap. Tytuł projektu- to znalezienie takiego słowa, zwrotu którego zadania, które trafnie określa cel działania.

- omówienie zadań służących realizacji celów oraz zasobów i terminów ich realizacji

- opracowanie projektu

-uświadomienie przeszkód realizacji projektu

- dobór tytułu projektu

Podobne prace

Do góry