Ocena brak

Elektrostatyka – pojęcia

Autor /Czesio Dodano /03.10.2011

Prawo Coulomba - siła wzajemnego oddziaływania dwu naelektryzow. kulek jest wprost proporc. do iloczynu wartości ich ładunków i odwrotnie proporc. do kwadratu odległ. między ich środkami. Zależy ona także od ośrodka, w którym znajdują się oddziałujące kulki. F = kq1q2/r2 k=1/4πε

Zasada zachowania ładunku

W układzie ciał izolowanych elektrycz. od wszystkich innych ciał, ładunek może być przemieszczany z jednego ciała do drugiego, ale jego całk. wart. nie może ulec zmianie.

Natężenie pola elektrostat.

Natężeniem pola elektrost. w danym punkcie nazywamy stosunek siły elektr. działającej na umieszczony w tym punkcie ładunek próbny do wartości tego ładunku. E = Fel /q

Wektor Dŕ - stosunek wartości wyindukowanego ładunku do pola powierzchni płytki określa wartość szukanego wektora indukcji pola elektrostat. Dŕ. Jego kierunek wyznacza prosta prostopadła do powierzchni płytki, a zwrot przyjmujemy od płytki, która naładowała się ujemnie do płytki dodatniej. D = q/S = 1C/m2

Prawo Gaussa - Strumień wektora indukcji pola elektrostatycznego Dŕ przechodzący przez dowolną, zamkniętą powierzchnię S jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątz tej powierzchni. Φ = Q całk.

Gęstość powierzchniowa ładunku (σ)

Gęstością powierzchniowa to stosunek ładunku Δq zgromadzonego na elemencie powierzchni ΔS do wielkości tej powierzchni. σ = Δq/ΔS

Potencjał pola elektrostat.

Potencjałem pola nazywamy iloraz energii potencjalnej punktowego ciała naelektryzowanego ładunkiem q i wartości tego ładunku V = E pot /q

Ogólny wzór na pracę

Praca wykonana przy przemieszczaniu ład. q z punktu A do B przez siłę zewnętrzną równoważącą w każdym punkcie siłę pola elektrostat. równa się ilocz. tego ładunku i różnicy potenc. elektr. (napięcia elektr.) między tymi punktami. Wz (AŕB)=q*(VA – VB)

Pow. ekwipotencjalna - linia łącząca punkty pola elektrost. o jednakowym potencjale

Przewodnikciało w którym elektr. odrywają się od macierzystego atomu tworząc gaz elektron. Izolator – w którym elektr. są mocno związane z jądrem i nie mogą się uwolnić

e = 1,6 * 10-19C [A*s] k0=9*109 N*m2/C2 ε0 = 1/4πk0 = 8,9 * 10-12 C2/N*m2 F = kq1q2/r2 k=1/4πε E =

Fel /q [N/C=kg*m/A*s3] F=E*q

F = kQq/r2 ΰ E = (1/4πε)*Q/r2 D = q/S = 1C/m2 Φ = Qcałk. Φ=Dΰ*Sŕ D = Q/4πr2 D = εE σ = Δq/ΔS

a=Fel/m = E*q/m W=E*q*AB

EpA=kQq/rA Wz(AŕB)= -kQq(1/rA – 1/rB) V = Epot /q = (kQq/r)/q = kQ/r

[wolt=J/C=N*m/A*s] VA –VB =(EpB-EpA)/q ŕ EpB– EpA= Wz((AŕB)= q(VB–VA

Do góry