Ocena brak

Elektroniczne maszyny cyfrowe

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Do lat 40. zasilane elektrycznie maszyny arytme­tyczne były w powszechnym użyciu. Następny skok w rozwoju urządzeń liczących związany był z pojawieniem się elektronicznych maszyn cyfro­wych - komputerów. Z początku były one budo­wane na bazie lamp elektronowych i służyły do wykonywania najbardziej skomplikowanych obli­czeń, przykładowo trajektorii lotu pocisków czy bomb. Dane były zwykle wprowadzane do tych komputerów w postaci kart lub taśmy perforowa­nej. Nad poprawnością działania urządzenia czuwał zespół techników, zmieniających w razie potrze­by jego program, czyli zestaw instrukcji, poprzez przełączanie kabli wewnątrz maszyny. Potem naro­dził się pomysł przechowywania programu we­wnątrz pamięci komputera również pod postacią elektronicznych sygnałów. Zmiana programu pole­gała odtąd na wprowadzeniu nowego ich zestawu. Późniejszą, przypadającą na lata sześćdziesiąte zmianą było zastąpienie lamp tranzystorami, które mogły wykonywać te same zadania, były jednak znacznie bardziej niezawodne, a przy tym dużo mniejsze i zużywały znacznie mniej energii.
W latach siedemdziesiątych nastąpił odwrót od dużych scentralizowanych systemów komputero­wych ku mniejszym i tańszym urządzeniom. Mi­niaturyzacja stała się kluczem, odkąd narodziła się technologia mikroprocesorów. Zmieniało się też oprogramowanie. Postęp w technologii mikropro­cesorowej pozwalał na ciągły rozwój stosunkowo tanich procesorów i układów pamięci. Istniały już różne rodzaje komputerów do różnych zastosowań: od wielkich maszyn typu „mainframe", służących do wykonywania dużych zadań obliczeniowych, do mikrokomputerów zapewniających dostęp do jednostek centralnych w biurach, lub łączących się z innymi biurami, nierzadko znacznie oddalony­mi, poprzez sieć. W połowie lat osiemdziesiątych, wraz z wprowadzeniem komputerów osobistych (PC) oraz stacji roboczych wzrosło znacznie zainte­resowanie wykorzystaniem komputerów. Zajęły one miejsca w biurach, ośrodkach projektowych, bankach i wielu innych instytucjach. Dużą rolę w upowszechnianiu się komputerów osobistych i stacji roboczych grały ich możliwości graficzne. W latach 90. komputery wyposażone w modemy i włączone do ogólnoświatowej sieci informatycz­nej Internet uznano powszechnie za ważne źródło zdobywania oraz obróbki informacji, zarówno w miejscach pracy jak i w domu. Niebagatelne zna­czenie mają dziś możliwości rozrywki, które ofe­ruje nowoczesny komputer multimedialny.

Podobne prace

Do góry