Ocena brak

EKUMENICZNE CZASOPISMA

Autor /Lod Dodano /14.09.2012

Periodyki poświęcone problematyce zjednoczenia chrześcijaństwa.

W okresie preekumenizmu, zapowiadającego i przygotowującego -> ruch ekumeniczny w sensie ścisłym, pojawiły się czasopisma o profilu irenicznym — „Ireneon". Eine der evangelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeitschrift (B 1821-25), „Concordia". Eine Kirchenzeitung für Katholiken und Protestanten (F 1828), „Ut omnes unum" Korrespondenzblatt zur Verständigung und Vereinigung der getrennten Christen (Er 1879-1901) oraz „L'unite de l'Eglise". Organe du mouvement pour le retour des dissidents à l'unite catholique (P 1922-): wydawane natomiast w okresie późniejszym reprezentują już postawy ekumenicznego -> dialogu (III).

I. MIĘDZYWYZNANIOWE — cz.e. wydaje centrum lub niektóre instytucje międzywyznaniowe.

Ekumeniczna Rada Kościołów (ERK) wydaje w Genewie kwartalniki -* „Ecumenical Review" (1948-), „Interchurch Aid Newsletter" (1958-), „Risk" (1965-) oraz „Study Encounter" (1965-), jak też od 1934 serwis prasowy w języku ang. („Ecumenical Press Service"), franc. („Service oecuménique de presse et d'information"), i niem. („Ökumenischer Pressedienst"); 1970-74 wydawała „This Month". Ecumenical Press Service; kontynuuje też publikacje kwartalnika „International Review of Mission" (Lo 1912-), wydawanego uprzednio przez Międzynar. Radę Mis.;

ważniejsze departamenty ERK zaczęły wydawać własne pisma — 1968-73 ukazywało się „Newsletter". Division of Inter-Church Aid, Refugee and World Service World Council of Churches (1972-73 pod zmienionym tytułem „Justice and Service". Newsletter of the World Council of Churches Commission on Inter-Church Aid, Refugee and World Service), które 1974 połączyło się z „This Month" w jedno czasopismo pt. „One World". A Monthly Magazine of the World Council of Churches.

Ponadto charakter międzywyznaniowy mają — wydawany w kooperacji z Deutscher Ökumenischen Studienausschuss kwartalnik „ökumenische Rundschau" (St 1952-), a nast. kwartalnik ..Communio viatorum" (Pr 1958-), wydawany przez Ekum. Instytut Wydziału Teologii im. Komeniusza w Pradze oraz Międzynar. Sekretariat -» Chrześcijańskiej Konferencji Pokoju, i przez ten sam Sekretariat kwartalnik „Conference chrétienne pour la paix" (Pr 1962-), ponadto wydawany przez Duquesne University „Journal of Ecumenical Studies". Catholic, Protestant, Orthodox (Pi 1964-) oraz „Diakonia". A Quarterly Devoted to Advancing Orthodox-Catholic Dialogue (NY 1966-); trudną sprawę małżeństw mieszanych podejmuje czasopismo „Mischehe". Materialdienst des Arbeitskreises Mischehe (Wü 1968-), a tematykę odnowy charyzmatycznej w protestantyzmie, prawosławiu i katolicyzmie omawia „Erneuerung" (1973-).

Specyficzny charakter ekum. ma wydawany od 1950 przez Mercy College w Dobbs Ferry (stan Nowy Jork) kwartalnik „Cross Currents". A Quarterly Review to Explore the Implications of Christianity for Our Times, zajmujący się ukazywaniem związków interkul-turowych i ich wpływów na formowanie świadomości międzywyznaniowej w chrześcijaństwie.

II. WYZNANIOWE — cz.e. wydawane przez środowisko protest., kat. i prawosł. nie tylko prezentują problematykę własnych Kościołów, ale są także trybuną interkonfesyjnej wymiany poglądów.

1. Protestanckie — Organem powstałego 1918 ekum. związku Hochkirchliche Bewegung (zw. początkowo Hochkirchliche Vereinigung) oraz Evangelisch-lutherische Vereinigung, było czasopismo „Hochkirche" (1918-33), które wielokrotnie zmieniało swój tytuł na „Una Sancta" (1925-27), „Eine heilige Kirche" (1934-42) i „ökumenische Einheit" (1948-52), by powrócić do tytułu „Eine heilige Kirche" (1953-65). Idee przyjaźni i pojednania propaguje kwartalnik „Christus Victor" (Lo 1934), wydawany przez Międzynar. Towarzystwo Pojednania. Wspólnota w Taizé swój kwartalnik teol. „Verbum Caro". Revue théologique et oecuménique (1947-69) zamieniła na bardziej popularny pt. „Communion" (1970-); wprowadziła też kwartalniki ..Aujourd'hui". Journal de Taizé (1963-), w którym informuje o życiu wspólnoty, oraz „Lettre de Taizé pour préparer le Concile des Jeunes" (1970), przeznaczony dla młodzieży religijnie zaangażowanej.

Ponadto różne ośrodki protest, wydają swoje pisma, m.in. Konfessionskundliches Institut des Evangelischen Bundes Arbeitswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland wydaje dwumies. informacyjny „MD — Materialdienst des Konfessionskundliches Institut Bensheim" (Da I960-), poświęcony współpracy Kościołów ewang. w RFN; Kościół -* Disciples of Christ w Stanach Zjedn. wydaje informacyjno-sprawozdawczy kwartalnik ,.M1D — Stream". An Ecumenical Journal (India-nopolis 1962-): informacjom na temat Soboru Wat. II poświęcono „Evangelische Information zur Konfessionskunde". Infor-mations-Sonderdienst zum Konzil (1964-65); Instytut Ekum. w Strasburgu wydawał rocznik „Oecumenica". Annales de recherche oecuménique (1966-72).

2. Katolickie — Pierwsze katolickie cz.e. wyrosły w środowiskach zak.; benedyktyni wydają kwartalniki „Irénikon". Bulletin des moines de l'Union des Eglises Prieuré d'Amay-sur--Mcuse (Chevetogne 1926-) oraz „The Eastern Churches Quarterly" (Lo 1930-64), zał. przez Bedę Winslowa i przemianowany na „One in Christ". A Catholic Ecumenical Review (Lo 1965-), a dominikanie „Pages documentaires" (Ly 1942-), wydawane przez centrum ekum. Unité Chrétienne w Lyonie, miesięcznik „Vers l'unité chrétienne" (Boulogne-sur-Seine 1948-) oraz kwartalnik „Istina" (Boulogne-sur-Seine 1954-), wydawane przez Centre d'Etudes Oecuméniques. Instytut Ekum. w Niederaltaich wydaje „Una Sancta". Rundbriefe für interkonfessionelle Begegnung (Meitingen k. Augsburga 1946-), a Instytut Ekum. Johanna Adama Möhlera w Paderborn publikuje kwartalnik teol.-ekum. „Catholica" (Mr 1947-); miesięcznik -> „Concilium" (N 1965-) poświęca ekumenizmowi co roku zeszyt monograficzny ; The Paulist Press wraz z The Institute of Christian Thought uniw. w Toronto wydaje dwumies. „The Ecumenist". A Journal for Promoting Christian Unity (NY 1962-).

Po Soborze Wat. n Kat. Agencja Prasowa podaje ekum. informacje w tygodniku „KNA. Katholische Nachrichten-Agen tur". Ökumenische Information (Mn, Bo 1965), korzystając z pomocy Instytutu Ekum. Johanna Adama Möhlera. Ośrodek Studiów O-rientalnych i Ekum. im. Jana XXIII uniw. w Salamance publikuje „Dialogo ecuménico" (Sal 1966) oraz kwartalnik poświęcony ekum. informacji i dokumentacji ..Renovación ecumenica" (Sal 1968-). Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan wydaje kwartalny serwis informacyjny pt. „Information Service". The Secretariate for Promoting Christian Unity w wersji franc, i ang. (CV 1967-; od nr 6 z 1969 tytuł brzmi w wersji franc. „Service d'information").

Centrum św. Ireneusza w Lyonie publikuje dla małżeństw mieszanych popularny kwartalnik „Foyers mixtes". Informations et réflexions pour un oecuménisme vécu (Ly 1968-). W Kanadzie ukazuje się „Oecuménisme--Ecumenism". Bulletin trimestriel d'information publié par le Centre d'Oecuménisme (Mo 1968-) o charakterze popularnym; Franc. Sekretariat Krajowy do Spraw Jedności Chrześcijan wydaje przegląd „Unité des chrétiens". Revue trimestrielle de formation et d'information oecuméniques (P 1971-), a ruch Action 365 mies. „Ökumene am Ort". Blätter für ökumenische Gemeindearbeit (F 1972-).

3. Prawosławne — Chociaż ośrodki prawosł. nie wydają specjalnego czasopisma poświęconego wprost chrzęść, ekumenizmowi międzywyznaniowemu, niektóre z czasopism zawierają artykuły i informacje z zakresu ekumenizmu. Łączności między Kościołami prawosł. służy kwartalnik „Contacts". Revue française de l'orthodoxie (P 1949-), mający na celu utrzymywanie jedności wśród prawosławnych mieszkających we Francji, ponadto kwartalnik „Le messager orthodoxe". Revue de pensée de l'action orthodoxe (P 1958-), a także informujący o ros. prawosławiu miesięcznik „Stimme der Orthodoxie" (B 1961-); funkcje te pełnią również informujące o aktualnej sytuacji w Kościołach prawosł. i in. Kościołach chrzęść, wyd. przez Centrum Prawosł. Patriarchatu Ekum. w Chambésy (pod Genewą) dwumies. „Episkepsis" (1970-) w wersji gr. i franc, oraz mies. „SOP. Service orthodoxe de presse et d'information sous les auspices du Comité Interépiscopal Orthodoxe" (P 1975).

III. POLSKIE — W okresie preekumenizmu krótko ukazywał się biuletyn „Unum ovile — unus Pastor". Bulletin de Commission pro Unitate Ecclesiae de Pax Romana (Wl-Pz 1932-33), który 1933 zmienił podtytuł na „Bulletin de Commission Pro Reditu ad Ecclesiae Unita tem" oraz -> „Oriens". Dwumiesięcznik, poświęcony sprawom religijnym Wschodu (Kr 1933-39), wydawany przez misję wschodnią jezuitów w Polsce; Organ Kościoła Ewangelicko-reformowanego w Polsce, miesięcznik -*• „Jednota" (Wwa 1926-39, 1957-), koncentruje się programowo na pol. ewangelicyzmie oraz ekumenizmie; Rada Ekum. publikowała „Kościół Powszechny" (Wwa 1947-50) jako swój organ, a Pol. Rada Ekum. wydawała „Ekumeniczny Biuletyn Prasowy" (Wwa 1957-59) oraz w wersji niem. „Polnische Ökumenische Rundschau" (Wwa 1962-66) i w ang. „Polish Ecumenical Review" (Wwa 1962-66), Ośrodek Ekum. Archidiecezji Warsz. wydawał 1967-71 w maszynopisie „Biuletyn Ekumeniczny", który od 1972 jest organem Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu (druk. na powielaczu).

 

S.C. Napiórkowski, Czasopisma ekumeniczne, BE 5(1976) z. 4, 43-47.

Podobne prace

Do góry