Ocena brak

EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - INSTYTUCJA

Autor /Lod Dodano /14.09.2012

W wyniku wzrastających od pocz. XX w. tendencji ekum. dążono do ich scentralizowania.

1. Geneza i dzieje — Myśl założenia ERK podjął 1919 N. —> Söderblom, protest, abp Upsali, co znalazło poparcie uczestników -> Sztokholmskiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa z 1925 oraz -> Lozańskiej Światowej Konferencji Wiary i Ustroju z 1927; z równej liczby przedstawicieli ruchu -> Praktyczne Chrześcijaństwo oraz -> Wiara i Ustrój utworzono 1937 tzw. Komitet Czternastu, który przygotował konferencję złożoną z przedstawicieli tych nurtów, jak też reprezentantów in. różnych odmian ruchu ekum. i związków wyznaniowych; odbyła się ona 9-12 V 1938 w Utrechcie z udziałem 75 osób i przyjęła tymczasowe statuty, jednocześnie powołując Radę tymczasową pod kierunkiem abpa anglik. W. ->• Temple'a oraz sekretarza gen. W.A. -> Visser't Hoofta. Radę zobowiązano do przygotowania warunków do zwołania świat, konferencji zainteresowanych Kościołów chrzęść, która miała utworzyć ERK; Rada, której siedzibą podczas II wojny świat, stała się -> Genewa, rozszerzała zasięg oddziaływania (m.in. na akcję pomocy międzykośc. na rzecz uciekinierów i jeńców wojennych) oraz nawiązywała kontakty z wieloma Kościołami.

Na -> Amsterdamskim Zgromadzeniu Ogólnym ERK (1948) przedstawiciele 147 Kościołów ustanowili ERK, uchwalając jej konstytucję i statuty oraz wybierając prezydium i komitet centr., który z kolei powołał Komitet Wykonawczy; sekretarzem gen. mianowano Visser't Hoofta; Ewanstońskie Zgromadzenie Ogólne ERK (1954), złożone ze 167 Kościołów, wytyczyło drogi dalszego jej rozwoju; -* Delhijskie Zgromadzenie Ogólne ERK (1961) przyjęło do ERK -»• Międzynarodową Radę Misyjną oraz 31 Kościołów członkowskich, w tym Ros. Kościoła Prawosł. i wiele eur. Kościołów prawosł., a także wzbogaciło formułę doktrynalną; -* Upsalskie Zgromadzenie Ogólne ERK z 1968, zgromadziwszy 253 Kościoły członkowskie, zobowiązało i upełnomocniło komitet centr, do rewizji struktury ERK oraz do wprowadzenia w życie uznanych za konieczne zmian strukturalnych, a oficjalnych 14 przedstawicieli Kościoła rzym. kat. zamianowało pełnoprawnymi członkami komisji Wiara i Ustrój; Nairobijskie Zgromadzenie Ogólne ERK z 1975, zgromadziwszy 272 Kościoły członkowskie oraz 17 przedstawicieli Kościoła rzym.kat., określiło, że celem ERK jest „wzywanie Kościołów do realizacji widzialnej jedności — w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharyst. — manifestującej się w nabożeństwie i wspólnym życiu w Chrystusie, i do dążenia ku tej jedności tak, aby świat uwierzył".

2. Zadania — ERK jest kontynuatorem prac ruchów międzynar. Wiara i Ustrój oraz Praktyczne Chrześcijaństwo, a także -*• Międzynarodowej Rady Misyjnej i -» Światowej Rady do Spraw Wychowania Chrześcijańskiego. Podstawą ideową wszelkich sformułowań doktrynalnych i form działalności jest tzw. baza z § 1 Konstytucji ERK, zmodyfikowana 1961 na Delhijskim Zgrom. Ogólnym: „ERK jest związkiem Kościołów, które zgodnie z Pismem św. uznają Pana Jezusa Chrystusa za Boga i Zbawiciela i dlatego wspólnie dążą do wypełnienia tego, do czego zostały powołane, tj. do chwały Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego".

Wszystkim wspólnotom wyznaniowym, zarówno wyrosłym z reformacji jak też należącym do wschodniego chrześcijaństwa, umożliwia nie istniejącą dotąd szansę spotkania się we wspólnej pracy nad jednością doktrynalną i ustrojową oraz we wspólnym świadczeniu słowem i czynem wobec wspólnot pozachrześc. o posłannictwie Chrystusa, a także we wspólnym dążeniu do duchowego odrodzenia i wychowania młodego pokolenia w duchu solidarności chrzęść, i odpowiedzialności za losy świata;

wzrost liczby Kościołów członkowskich, wyniki wspólnych studiów interkonfesyjnych nad problemami dogm. (zwł. w ramach -*• hierarchii prawd wiary) oraz działalność praktyczna, pomoc charytatywna i współpraca z organizacjami międzynar., a także zabieranie głosu w ważkich sprawach dla ludzkości świadczą o międzynar. autorytecie ERK; osiągnięciem jest również -*• dialog (III) i współpraca z Kościołami nie należącymi do ERK, zwł. z Kościołem kat., a także z różnymi religiami i laickimi światopoglądami; swą strukturę nieustannie przystosowuje do zmieniających się warunków pracy nad pełnią jedności w wierze, ustroju, świadectwie, służbie i odnowie.

3. Struktura — ERK przyjęła 1948 w Amsterdamie struktury wzorowane częściowo na Lidze Narodów i -»• Organizacji Narodów Zjednoczonych, a ponadto na schematach organizacyjnych niektórych lokalnych rad Kościołów (zwł. amerykańskich); dokonana 1969-71 rewizja struktury ERK wprowadziła drobne zmiany w organach kierowniczych oraz unowocześniła i uprościła organa wykonawcze; w § 138 Raportu Komitetu lo Spraw Struktury ERK stwierdzono, że ERK jest strukturą dynamiczną i dlatego, będąc w ustawicznym posłuszeństwie wobec Boga, przeprowadzać musi w przyszłości dalsze zmiany strukturalne.

Zgromadzenie Ogólne, zbierające się co 7 lat, jest najwyższym organem prawodawczym, kierowniczym, kontrolnym i reprezentatywnym ERK; składa się ono z przedstawicieli Kościołów członkowskich Komitetu Centr.,liczącego 150 osób, wybieranych przez każdorazowe Zgrom. Ogólne (realizuje on jego wytyczne i przed nim składa sprawozdania ze swej działalności); przyjmuje wnioski Kościołów o przyjęcie w poczet członków ERK; mianuje i kontroluje prace sekretarza gen. i jego zastępców, dyrektorów i członków jednostek wykonawczo-administracyjnych; odbywa coroczne sesje. Zalecenia sesji Komitetu Centr, wypełnia, wybierany spośród jego członków. Komitet Wykonawczy; członkowie Komitetu Centr, należą też do zarządów 3 jednostek programowych, integrując w ten sposób ich prace.

Na czele organów wykonawczych stoi sekretarz gen. (1948-66 Visser't Hooft, 1966-72 E.C. Blake, a od 1972 Ph. A. Potter), wybierany na 5 lat, wraz z 2 zastępcami ; jest on szefem personelu, sekretarzem posiedzeń obu komitetów, prowadzi korespondencję ERK, podtrzymuje jej kontakty z Kościołami i różnymi organizacjami rei. oraz świeckimi; jest odpowiedzialny wraz z dyr. oddziału finansowo-administracyjnego za sprawy finansowe; wspierają go wszyscy kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele 3 zespołów programowych; na czele zespołu stoi dyrektor, który wraz ze swym sztabem pracuje wg zasady kolegialności; liczba i rodzaj podzespołów mogą ulegać zmia nie ;

I zespół — Wiara i Świadectwo—jednoczy w sobie m.in. zadania komisji Wiara i Ustrój oraz komisji -*• Misja Światowa i Ewangelizacja, troszcząc się o jedność Kościoła i -* ewangelizację świata, a ponadto o dialog z przedstawicielami in. religii oraz ideologii;

II zespół — Sprawiedliwość i Służba — kontynuuje pracę Praktycznego Chrześcijaństwa w sprawach pomocy potrzebującym, troski o prawa człowieka o pokój i sprawiedliwość i w tych celach rozwija oraz koordynuje kontakty ERK z rządami państw i z międzynar. organizacjami (należy do niego Komitet do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju, wspólny do 1981 ze Stolicą Apost., zw. -> SODE PAX);

III zespół Kształcenie i Odnowa — łączy działalność wychowania ekum. i odnowy życia chrzęść, z pielęgnowaniem międzykośc. kontaktów oraz zajmuje się informacją. W sklad struktury ERK wchodzi też ~> Bossejski Instytut Ekumeniczny, Biblioteka i Archiwum ERK oraz Wydziały do Spraw Finansowo-Admi-nistracyjnych i Informacji.

ERK wydaje dokumenty prac Zgrom. Ogólnych, Komitetu Centr, i in. jednostek (w języku ang., niem. i frane), od 1948 kwartalnik -* ..Ecumenical Review", będący organem oficjalnym, oraz tygodniowy oficjalny biuletyn prasowy „ökumenischer Pressedienst" (również w języku ang. i franc).

Podobne prace

Do góry