Ocena brak

EKSPRESJA

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

EKSPRESJA (nłc. = wyciska­nie, wydobywanie; wyrażenie, wyobrażenie, postać) ang. expression; fr. expression; nm. Ausdruck, Erlebnisausdruck

1. estet. Ujawnianie się czegoś psychicz­nego w czymś cielesnym, w szczególności uzewnętrznianie stanów i nastawień emo­cjonalnych; -^ wyrażanie. Dzieło sztuki, a szerzej — wytwór, jest ekspresywne
w tym sensie, że: a) przedstawia czyjeś stany psychiczne, prezentuje jakości emo­ cjonalne (np. smutek, radość); b) świadczy
o czyichś stanach lub cechach psychicznych — jest ich oznaką; c) wywołuje u odbiorcy pewne stany psychiczne.

Ekspresywność może też przysługiwać przedmiotom natu­ralnym (np. „ponury krajobraz").

Ekspresywność stanowi podstawową kategorię estetyki B. Crocego, który eks­presję oraz zdolność intuicji wręcz utożsa­miał ze sztuką.

2. Ekspresywność — funkcja semiotyczna wyrażeń (znaków) polegająca na tym, że wystąpienie (użycie) danego wyrażenia jest oznaką pewnych stanów lub czynno­ści psychicznych nadawcy tego wyraże­nia. Niekiedy myli się ekspresywność z komunikatywnością czy z komunikowaniem, które stanowią odrębną funkcję semiotyczną wyrażeń.

3. t. pozn. Wyobrażenie, postać pozna­wcza {—> obraz /1 /).

Podobne prace

Do góry