Ocena brak

Eksport i import towarów - podatek VAT

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Przedmiotem opodatkowania VAT jest również eksport i import towarów. Z dniem 1 stycznia 1998 weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997 roku. Nowe przepisy celne wprowadzają wiele zmian w zasadach rozliczeń z tytułu cła, co wywiera bezpośredni wpływ na kwestie dotyczące eksportu i importu towarów, jako czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Nowelizacja ustawy VAT z 31 lipca 1997 r. wprowadziła na 1998 r. zmiany dotyczące nazewnictwa różnych pojęć występujących w handlu zagranicznym oraz uwzględniła procedury celne wynikające z kodeksu celnego. Zgodnie z nowelizacją, eksportem towarów, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jest potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonywaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o VAT.

Jak wynika z przytoczonej definicji, żeby zaistniał eksport towarów, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. wywóz musi być potwierdzony przez graniczny urząd celny. W myśl art. 166 kodeksu celnego procedurą wywozu mogą być objęte towary krajowe, dopuszczone do wywozu po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa, tj. nie podlegające ograniczeniom lub zakazom wywozu, wprowadzonym w szczególności przez ustanowione w ramach polityki gospodarczej państwa pozataryfowe środki, takie jak ograniczenie ilościowe i zakazy dotyczące wywozu oraz środki ochrony rynku, określone w odrębnych ustawach (tzn. środki polityki handlowej).

Zgłoszenie towaru do procedury wywozu powinno być złożone w urzędzie celnym właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania zgłaszającego albo ze względu na miejsce , w którym towary zostały zapakowane lub załadowane do transportu wywozowego. Towar zostaje dopuszczony do wywozu pod warunkiem, że opuści polski obszar celny w tym samym stanie, w jakim znajdował się w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego. Faktyczny wywóz nastąpi zatem wówczas, gdy towar opuści polski obszar celny, co stwierdzi organ celny stosowną adnotacją.

Kodeks celny nie definiuje pojęcia „graniczny urząd celny”. Można przyjąć, że jest to urząd celny rozumiany jako każda jednostka organizacyjna administracji celnej, w której mogą być dokonywane czynności, o których mowa w kodeksie celnym, mająca siedzibę w miejscowości położonej przy granicy państwowej;

2) wywóz musi nastąpić z polskiego obszaru celnego. Polski obszar celny to zgodnie to,

zgodnie z kodeksem celnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli także polskie wody terytorialne. Ponadto utworzone na terytorium Polski wolne obszary celne, składy

wolnocłowe i składy celne są również polskim obszarem celnym.

3) wywóz towarów powinien nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Na przykład wywozu towaru przez podatnika do składu celnego poza granicami Polski nie uznaje się za eksport towarów, czynność ta nie jest bowiem wymieniona w art. 2 ustawy o VAT. W myśl art. 4 p. 3 ustawy o VAT przez import towarów rozumie się przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również w wykonaniu czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych o podobnym charakterze.

W ustawie o VAT przy imporcie towarów nie podaje się sposobu przemieszania towarów przez terytorium RP ( brak odwołania do konkretnej czynności), dlatego importem towarów będzie także przywóz towarów na polski obszar celny, w przypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej. W stanie prawnym sprzed obowiązywania kodeksu celnego importem towarów objętym opodatkowaniem VAT było również wprowadzenie towarów na polski obszar celny na czas oznaczony.

Podobne prace

Do góry