Ocena brak

EKSPERYMENT

Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012

 

EKSPERYMENT (te. = pró­ba, badanie, doświadczenie; dowód opar­ty na doświadczeniu) ang. experiment; fr. experience; nm. Yersuch, Ezperiment

metod. Zabieg badawczy polegający na wywołaniu określonego zjawiska w okre­ślonych warunkach, w celu stwierdzenia związków, np. przyczynowych, między zmianami warunków (zmienna niezależ­na) i zmianami zjawiska (zmienna zależ­na).

Wyróżnia się m. in.:

  1. eksperyment diagnostycz­ny {diagnostic experiment) — taki, który dzięki nowym obserwacjom pozwala bliżej określić pewne cechy badanego przed­miotu;

  1. eksperyment krzyżowy {crucial experiment) — taki, który pozwala wyeliminować jedną z dwóch konkuren­cyjnych hipotez przez dostarczenie dodat­kowych obserwacji umożliwiających oba­lenie jednej hipotezy, a potwierdzenie drugiej. Niektórzy autorzy stosują w tym przypadku nazwę „eksperyment rozstrzy­gający" (K. Ajdukiewicz);

  2. używane jest też niekiedy przenośne określenie „eksperyment myślo­wy" {thought expeńment), które oznacza uprzytomnienie sobie ewentualnego prze­biegu eksperymentu rzeczywistego i wy­snuwanie na tej podstawie odpowiednich wniosków; postępowanie takie nie ma wprawdzie wartości dowodowej, ale mo­że mieć wartość heurystyczną.

EKSPERYMENT KRZYŻOWY (= ekspe­ryment rozstrzygający) nłc. instantia crucis (F. Bacon), experimentum crucis; ang. crucial experiment; fr. experience cruciale metod. —> Eksperyment (b).

Podobne prace

Do góry