Ocena brak

Ekspertyza melioracyjna

Autor /bejbol Dodano /28.02.2013

Ekspertyza melioracyjna — studiai badania terenu przeznaczonego do zmeliorowaniaw celu ustalenia jego właściwości przyrodniczychoraz warunków ekonomicznych i technicz-.nych, które mogą mieć wpływ na zaprojektowanieurządzeń melioracyjnych i późniejszą ich eksploatację;rozróżnia się: e k s p e r t y z y g e n e ra l n e , które obejmują wstępne studia i badaniadużych obszarów, np. dużych zlewni, i e ksp e r t y z y s z c z e g ó ł o w e , które maja nacelu zebranie danych niezbędnych do opracc**-nia projektu urządzeń melioracyjnych i zagospodarowaniakonkretnego terenu.

Podobne prace

Do góry