Ocena brak

Ekonomia Keynesowska

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Ekonomia Keynesowska (Keynes) zapoczątkowała makroekonomię opartą na analizie wielkich aparatów ekonomicznych. Odmieniła ona teorię doskonałej konkurencji a wraz z nią założenie, że gospodarka rynkowa funkcjonuje w warunkach ogólnej równowagi ekonomicznej przy pełnym wykorzystaniu wszelkich czynników produkcji. Uznawała ona występowanie określonego niskiego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, przymusowe bezrobocie, nierówny podział dochodów pomiędzy różne grupy ludności. Za nieuchronną konieczność wynikającą ze słabnącej skuteczności samoregulujących mechanizmów rynkowych. Na tej podstawie uzasadniała przekonująco absolutną konieczność ingerencji państwa w celu zwiększenia skłonności do inwestowania i do konsumowania i uznawała, że dzięki temu możliwy będzie wzrost produkcji i likwidacja przymusowego bezrobocia. Kierunek myślenia opracowany przez Keynesa odnosił się do wielkiego kryzysu gospodarczego i ograniczał się do założenia, iż aparat wytwórczy jest dany ale niedostatecznie wykorzystany. Keynes nie interesował się zwiększającymi czynnikami gospodarki a ograniczył się do wyjaśnienia przyczyn niedostatecznego, nieefektywnego popytu oraz wyjaśniania możliwości jego zwiększenia w celu wyprowadzenia gospodarki z recesji.

Podobne prace

Do góry