Ocena brak

Ekologia - Zanieczyszczenia wód

Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011

Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. Woda ta, do której zresztą spływają ścieki, jest oczywiście oczyszczana, ale najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. W dodatku ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych coraz bardziej pogarszają stan wód.

Różne gałęzie przemysłu, szczególnie chemiczny, hutniczy i metalurgiczny powodują przedostawanie się do wody wielu produktów toksycznych: metali ciężkich, arsenu, cyjanków... a przecież kadm jest toksyczny dla nerek, ołów wywołuje ołowicę. Podobnie jak fosforany z proszków do prania tak i azotany powodują też zjawisko eutrofizacji, to znaczy gwałtowny rozwój alg i roślin wodnych, zapychających urządzenia zasilające w wodę i nadających jej przykry smak. Zasoby wody przez długi czas były uważane za niewyczerpalne. Ogromne i stale rosnące zużycie wody przez człowieka położyło kres tym iluzjom. Przy światowym zużyciu prawie 4000 mld m3 rocznie, co równe jest jednej dziesiątej całkowitego przepływu wszystkich rzek świata, woda staje się dobrem rzadkim. Jej spożycie przekracza niekiedy zdolności regeneracyjne wód gruntowych.

Rolnictwo zużywa 73% wody słodkiej, przemysł - 21%, wreszcie 6% - to woda pitna wód podziemnych. Nieodnawialne zasoby wód podziemnych, podobnie jak złoża mineralne, nie są niewyczerpalne Wszędzie więc wprowadza się nowe metody oszczędzania wody: oczyszczanie i przeróbkę ścieków. Jakość wód pobieranych do celów gospodarczo - bytowych ulega systematycznemu pogorszeniu. Ponad 65% rzek i potoków nie nadaje się do wykorzystania dla celów gospodarczych, podczas gdy w skali kraju około 30%. Stan ten jest spowodowany wadliwą gospodarką ściekową. Z globalnej liczby ścieków komunalnych i przemysłowych tylko około 15% jest właściwie oczyszczanych ( w skali kraju około 30%). Zaopatrzenie w wodę ludność województwa oparte jest na skomplikowanym systemie współpracy ujęć wód powierzchniowych i głębinowych. Jakość wody w ostatnich latach stale się pogarsza.

Większość ujmowanych wód powierzchniowych nie odpowiada wymaganej I klasie czystości ustalonej w przepisach prawnych. Względy ochrony zdrowia ludności wymagają zastosowania ostrzejszych kryteriów oceny jakości wody do picia , zwłaszcza pod kątem zawartości szkodliwych dla zdrowia substancji lub związków chemicznych. Do takich należą zanieczyszczenia organiczne, które przy dzisiejszych metodach uzdatniania tylko w minimalnym stopniu są eliminowane ze składu chemicznego wody.

Podobne prace

Do góry