Ocena brak

Egzekucja z ruchomości

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Egzekucja z ruchomości polega na zajęciu rzeczy ruchomej a następnie jej sprzedaży. Zajęcia dokonuje poborca skarbowy. Zajęciu podlegają rzeczy zobowiązanego znajdujące się w jego władaniu oraz we władaniu osób trzecich. W razie zajęcia pojazdów podlegających rejestracji poborca skarbowy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz zawiadamia organ prowadzący rejestrację. Zajęta rzecz może pozostać pod dozorem zobowiązanego lub jego dorosłego domownika. Poborca może również odebrać rzecz i oddać pod dozór innej osoby lub organu egzekucyjnego.

Jeżeli rzecz stanowi wartość zabytkową, poborca oddaje ją pod dozór muzeum państwowego, biblioteki lub archiwum. Oszacowania rzeczy dokonuje poborca skarbowy, wybrany przez organ egzekucyjny biegły, bądź instytucja zajmująca się badaniem cen. Na oszacowanie przez poborcę służy zobowiązanemu zażalenie. W takim przypadku urząd ma obowiązek powołania biegłego. Sprzedaż rzeczy nie może nastąpić wcześniej jak 7 dnia od zajęcia, chyba że rzecz ulega szybkiemu zepsuciu, jest nią inwentarz żywy a zobowiązany odmówił przyjęcia jej pod dozór, organ egzekucyjny przyjął przelew od rolnika za przyszłe dostawy a on z własnej winy nie dotrzymał terminu dostaw.

Zajęta rzecz może być sprzedana w drodze licytacji publicznej, jednostce prowadzącej działalność handlową za cenę oszacowania lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność komisową. Przedmioty posiadające wartość historyczną organ egzekucyjny po konsultacji z wojewódzkim konserwatorem zabytków proponuje do nabycia, po cenie oszacowania, państwowemu muzeum, bibliotece lub archiwum, może się również zwrócić do przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem tymi przedmiotami.

Podobne prace

Do góry